פינת היועץ - שמחת תורה

מכירת עליות, חתן תורה, חתן בראשית, זמן ההקפות, קידוש בבית הכנסת ועוד. טיפים לשמחת תורה מהיועץ ר' אלון חאמי

במקום הקדמה:
יום שמחת התורה הוא יום נשגב עד למאוד. שאלו חז"ל מדוע לא עושים את יום שמחת התורה בחג השבועות יום מתן תורה, אלא ממתינים חצי שנה עד שמיני עצרת?
משל לבן כפר שנישא לבת המלך והיה בן הכפר מתפלא מה ראה המלך לקחת לבתו צעיר שאינו ממשפחה מיוחסת ורמת מעלה, וכי חסר למלך בני מלכים או רוזנים? ושמא, חשב בן הכפר, בחר בי המלך מאחר שיש מום בכלה? ואמנם ביום חופתו לא היתה שמחתו מושלמת עד שיעמוד על טיבה של זו.

אמנם כאשר עבור להם הימים וראה כי בת המלך כלילת המעלות...החליט לבקש מהמלך לעשות שוב יום שמחה ומשתה כיום חופתו... לשאלת המלך מדוע ? סיפר לו בן הכפר כאמור שרק היום נודע לו כי מקחו מקח טוב והיום הושלמה שמחתו, ולכן רוצה הוא לחגוג מחדש.
הנמשל עם ישראל העם הנבחר קיבל את התורה - בת המלך - בקידושין גמורים כנא' וארשתיך לי לעולם.. ולמרות שאומות העולם לא רצו אותה עדין בשבילנו היא הטובה. אמנם לאחר שגילנו כי היא כלילת המעלות ורבת הטובות ולכן אנו עושים יום שמחה לתורה.

מכירת המצוות
המכירה יש בה תועלת רבה מחד הצד הגשמי שמביא הכנסות למקום תורה ומדרש, ומאידך חיבוב המצווה שנמכר ביותר כסף. אבל לא כדאי להאריך במכירות יותר מדי, מחמת טורח הציבור.

הראוי לחתן תורה
בזמן שהיה בית המקדש השני מסופר בחז"ל שכמעט כל שנה היה מת הכהן הגדול רח"ל.
והסיבה שגילו לנו כי היו הכהנים לא ראויים לגדולה זו מפני שקנו את הכהונה בכסף רב אך לשם כבוד ושררה. היום אין לנו בית מקדש ולא כהנים בעבודתם לצערנו, אך לקח ומוסר ניתן ללמוד מזה. אם הקונה עושה זאת כדי להתהדר וללבוש לבוש של כבוד ושררה הדבר חמור ויצא שכרו בהפסדו וכבר נאמר "העושר והכבוד מלפניך". אני ממליץ שבכל אתר הקונה עצמו לא יעלה, אלא יקנה ויזמין את המכובד שבקהל. ויזכה לכפל מצווה והמבין יבין.
 

משך זמן ההקפות
דוד המלך ע"ה היה רוקד מפזז ומכרכר לכבוד ה'  למרות שמיכל בת שאול הייתה בזה לו בליבה אם זאת הראה אהבה יתרה למלך מלכי המלכים... מי שיודע להבין מה גודל התורה וערכה הוא ירקוד עד שיפול לארץ ויתעייף ומי שלא מבין  נתפלל שיבין - אשרי המשכיל את זאת.
לכן מי שממהר או רעב ילך וישוב לבתו כי כל העניין מכח המנהג ואל לו לצער עצמו.
ביום חג קדוש שכזה יוכל להחליף את השמחה עם שמחת ההקפות השניות.
 
 
שיתוף הילדים
הילדים, תינוקות של בית רבן, הם החלק העיקרי בשמחת התורה ויש שנוהגים לעשות להם ברכת המלאך הגואל אותי תחת הטלית ומנהג יפה וחשוב להתמיד בו.
אני מציע להורים לקנות לילדים דגלים או ספר תורה קטן (דמי) כמו שהיה נוהג מלך ישראל להחזיק תחת חיקו ולשמוח ולרקוד עם הילדים עד שהוא התעייף והילד ימשיך לרקוד...
אל לנו לשכח שהילדים הם הערבים לנו מיום מתן תורה לשומרה ולקיימה עד עולם.

קידוש בבית הכנסת
מנהג נכון לעשות כן מפני שלא יעברו על היום השמח בצום חלילה, ולכן על גבאי בית כנסת לדאוג לכיבוד ושתיה מספיק ובעין רחבה כסעודת שלמה בשעתו..

מכירת עליות בדפי גמרא
מנהג יפה ומועיל למוכר ולקונה וללומד למכור עליות בתמורה לדפי הגמרא וזה מבחינת זוכה ומזכה שעליהם אמרו חז"ל כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו. ויש למקבלים על עצמם את דפי הגמרא להתמיד בלימודם שהרי הקונה חייב לעמוד בנדרו כמו כל אדם שהתחייב  לקנות סחורה תמורת ערך מסויים. ועם זאת יש לעודד את האברכים ותלמידי הישיבה שבקהל לקבל גם מילגה סימלית (סכום כסף) כדי לעודדם ומי שזוכה להחזיק ידם לא תמוש ברכה מביתו עד עולם והוא בבחינת זבולון וישככר.

 
המדור נערך על ידי
אלון חאמי
יו"ר ארגון בזמן
טלפון: 03-50479240

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.