{"מלח ממון – חסר" / חוק הגמ"חים / והעמותות

לפני למעלה משנה, הועלתה הצעת חוק שעניינה הסדרת סוגיית הגמ"חים. זאת לאור העובדה כי פעילויות החסד של הגמ"חים כמנהג כל תפוצות ישראל מקדמא דנן, עומדות בניגוד לחוק. הרי לך המחשה לפערים בין השקפת עולמה של היהדות התורנית להשקפת העולם הכללית.
 
מובא בגמרא במסכת ב"ב סב: "כל שאילו בדיניהן (בבתי משפט= "ערכאות") מוציאין מלווה למלווה (הלוואה הנושאת ריבית קצוצה), בדיננו ("בדין – תורה") מחזירין (את הריבית) ממלווה ללווה". "עולם חסד יבנה" עלול להתפרש ח"ו כחשד לעבירות מס, הלבנת הון או עבירה על חוק הבנקאות!
 
מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה יוצא מירושלים והיו תלמידיו מהלכין אחריו. ראה ריבה אחת שהייתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים, כיוון שראתה אותו נתעטפה בשערה ועמדה לפניו, אמרה לו רבי פרנסני. אמר לה בתי בת מי את, אמרה לו בת נקדימון בן גוריון אני (שהיה מעשירי ירושלים). אמר לה בתי, ממון של בית אביך היכן הלך, אמרה לו רבי ולא כך היו מושלין משל בירושלים: "מלח מממון - חסר" הרוצה למלוח ממונו כלומר לגרום לו שיתקיים יחסרנו לצדקה תמיד". וחסרונו זה קיומו.
 
וכבר ידועים דברי החזון - איש זיע"א: כי מה שאצלם קרוי "אהבה", אצלינו זה "איסור כרת".
 
עמותות המנהלות קופות גמ"ח למתן הלוואות לנזקקים עלולות לגלות כי  נשללת מהם הזכות לקבלת "אישור על ניהול תקין". חרף העובדה כי ההלוואות אינם למטרות רווח ולרבות העובדה כי הם אינן נושאות ריבית ואף לא הפרשי הצמדה.
 
עיקר הבעיה מרוכזת בעמותות הפועלות בתחום של גמילות חסדים באופן המאפשר לחוסכים להפקיד את כספיהם כדי שישמשו למתן הלוואות, הן בשל איסור ההלכתי להלוות כספים בריבית ובין בשל הסגולה, בשמירה על כספיהם, כאמור. בגדר: "מלח ממון - חסר"!
 
על פי חוק הבנקאות כל גוף שמקבל פיקדונות ונותן הלוואות - עוסק בבנקאות!!! וכל עוד שאלת הגמ"חים לא הוסדרה. גמ"חים העוסקים בקבלת פיקדונות ומתן הלוואות ללא אישור מבנק ישראל - עוברים לכאורה על החוק!!!. עמותה המפעילה בית כנסת ואולי מגזרי פעילות נוספים בתחום הרווחה והחסד. עלולה למצוא את עצמה לכאורה, כמי שעוברת על החוק.
 
מדיניותה של יחידת רשם העמותות ביחס לעמותות המפעילות פעילות גמ"ח :
עמותות שמקורות המימון למתן הלוואות הנן מתרומות – פעילותן תקינה וזכאיות בהתאם לעמידתן בהוראות כללי הניהול התקין בכללותן , בקבלת "אישור על ניהול תקין".
 
עמותות אשר מקורות המימון למתן הלוואות הגמ"ח הנן, מפיקדונות ו/או קרנות – עוברות לכאורה על חוק הבנקאות. אך יחד עם זאת, לאור העובדה כי נעשים פעולות להסדרת הסוגיה בהיבט החוקי. לעת עתה רשם העמותות אינו נוקט בהליכים כנגד העמותה בעניין זה. אך רק במידה ומספר הפיקדונות שהעמותה קבלה על מנת שישמשו אותה לפעילותה במתן הלוואות, אינו עולה על 30, תהיה זכאית לקבלת "האישור על ניהול תקין".
 

האמור לעיל, הנו בכלליות ואינו מתן חוו"ד ו/או ייעוץ לבצע או להימנע מלבצע פעולות כל שהן ביחס לאמור. בכל מקרה, הוראות החוק ו/או הוראות הביצוע הרלוונטיות הם הקובעות. 

 

בברכה,
מנחם מ. אקרמן, רו"ח
רח' ההסתדרות 16 פ"ת
טל' 03-9347618
דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..