מה מותר ומה אסור ביחס שבין ילדים ובית כנסת

בית כנסת, ילדים, והאינטראקציה ביניהם. מה מותר ומה אסור ביחס שבין ילדים ובית כנסת
 
בית הכנסת הוא מקום קדוש. קביעה זו מוצגת במסכת מגילה באופן הברור ביותר: בתי כנסיות אין נוהגין בהן קלות ראש אין אוכלין בהן ואין שותין בהן ואין ניאותין בהם ואין מטיילין בהם וכו'. הנחה זו מהווה סתירה מסויימת לרצון וכנראה גם לצורך להביא ילדים לבית הכנסת. הילדים שלא תמיד יודעים לכבד את בית הכנסת כראוי, הלא צריכים להתחנך ולאהוב את המקום ואם נקפיד עליהם הקפדה יתירה יצא שכרינו בהפסדנו. מאידך אי אפשר להתעלם מההלכות החמורות המבקשות לשמור על קדושתו של בית הכנסת. במאמר הנוכחי יוצגו בעיות ושאלות רבות השייכות לסוגיא זו של 'בית כנסת' ו'ילדים' והאינטראקציה ביניהם. ההלכות נאספו מתוך מספר מקורות אך בעיקר מדברי הרב מונייצר בספרו ילדים כהלכה.
 
קדושת בית הכנסת
חובה לנהוג בבית הכנסת ובעזרת הנשים בכבוד הראוי ועל כן צריך להשגיח היטיב על הילדים שלא ניהגו בקלות ראש ולא ילמדו לזלזל בבית הכנסת.
 
הפרעות
כאשר תינוק בוכה בבית הכנסת חובה על אביו או על אמו להוציאו החוצה כדי לשא יפריע לשאר המתפללים. גם אם ההורה עומד באמצע תפילת העמידה הוא מחוייב להפסיק מתפילתו ולהוציא את הילד החוצה ללא דיבור.
 
צניעות
ראוי להרגיל את הילדות הקטנות כבר מגיל קטן שמקומן של בנות הוא בעזרת הנשים. יש להקפיד גם על כללי לבוש נאותים ומכובדים בבית הכנסת
 
עגלת תינוק
יש שמבקשים להכניס את עגלת תינוקם לתוך בית הכנסת כדי שהתינוק ישמע דברי קדושה [כמעשה המפורסם בגמ' על רבי יהושע בן חנניה] והדבר ראוי, אך צריך להקפיד שהעגלה תהיה נקייה, שגלגליה לא ישאירו סימני לכלוך על ריצפת בית הכנסת ושהתינוק לא יפריע בבכייתו למתפללים.
 
הנקה
מותר לאשה להניק את בנה בעזרת הנשים כאשר היא ישובה במקום צנוע ואין אבריה מגולים.
 
נקיון פנים
בגמ' במסכת חגיגה יש אזהרה לאדם שלא יגרום סלידה וגועל חבירו. כאשר מדובר בילדים הדבר מצוי שפניהם לעתים מלוכלכות בצואת האף וכדו' ועל ההרים לדאוג לנקיונם לבל יסבלו מכך מתפללים אחרים.
 
ציורים
ילדים שלא הגיעו לגיל חינוך, והוריהם מבקשים ליתן להם ציורים על מנת שיציירו בבית הכנסת וירגעו ולא יפריעו, הדבר מותר.
 
לימודי חול ושיעורי בית
מותר ללמד אגב לימודי תורה גם לימודי חול בבית הכנסת כאשר הדבר נצרך. הלכה זו נפסקה לגבי בתי הכנסת שבחו"ל. אכן בבתי הכנסת שבארץ ישראל יש להחמיר. סקירה רחבה על כך ראה בגליון זה בפינה ההלכה.
 
 
ישיבה על השולחן
צריך להיזהר לא להושיב את הילד על השולחן או ה'סטנדער' שעליו מונחים ספרי קודש. ובלאו הכי יש המקפידים שלא להושיב ילדים על השולחן גם כאשר אין עליו ספרי קודש.
 
הבאת ילדים קטנים
יש קהלות שמקפידות שלא להכניס ילדים קטנים לבית הכנסת כדי לשא יפריעו, ויש להם סמך בהלכה [דברי השל"ה הקדוש].
 
ילדים בשמחת תורה
גם אותם אלו שנוהגים שלא להביא ילדים לבית הכנסת, בשמחת תורה יש להביא את הילדים שישמחו עם דגליהם וירקדו עם התורה ויש שאמרו שזה זכר למצוות הקהל.
 
נישוק בניו
אסור לנשק את בניו הקטנים, וגם לא את הגדולים, בבית הכנסת שכן צריך הראות שאין אהבה כאהבת המקום.
 
גלגיליות
אין איסור להיכנס עם גלגליליות [סקטים] לבית הכנסת. אמנם הדבר לא ראוי ולא מכובד וראוי להסירם לפני הכניסה לבית הכנסת.
 
ארועים
התופעה לפיה עורכים מסיבות יום הולדת, בת מצווה, ושאר מסיבות בבית הכנסת איננה ראויה בלשון המעטה, וצריך להשתדל מאד לבטלה. בית הכנסת הוא מקום קדוש וחל איסור לקיים בו מסיבות, שחוק והוללות.
 
אופניים
אין לרכב על אופניים בבית הכנסת. כמו כן אסור לאחסן אופניים לשמירה מפני גנבים בשטח בית הכנסת.
 
משחקי ילדים
אסור לשחק משחקי רצפה כגון חמש אבנים, גולות, אג'ואים, וכו' על ריצפת בית הכנסת.
 
גן ילדים
בית כנסת ישן שהוחלף בבית כנסת חדש. אסור לעשות ממנו גן ילדים. ועם זאת ניתן למוכרו על ידי ועד הקהילה, לקנות בכסף היכל חדש לבית הכנסת החדש, ואז יוצא בית הכנסת הישן מקדושתו וניתן להקים בו גן ילדים.
 
מדריך בבית כנסת של קונסרווטיביים
אדם שהציעו לו להיות מדריך ילדים בבית כנסת של קונסרווטיביים, עדיף שימנע מכך, אך אין איסור בדבר, שסוף כל סוף הוא מלמד  שם את הילדים את תורת ה' ואת המצוות.
 
ארטיק בבית הכנסת

אין לאכול 'ארטיקים' או מיני מתיקה בבית הכנסת, שלא התירו לאכול בבית הכנסת אלא סעודות של מצווה. ובכלל צריך לקחת בחשבון שעל ידי כך עלול להיווצר מצב בו הילדים זורקים את עטיפות הממתקים על ריצפת בית הכנסת ומלכלכים אותה. בנוסף יש לזכור כי לעתם מדובר בילדים גדולים וחלוקת ממתקים לילדים כאלו בסוף התפילה עלולה להכשיל אותם באכילה קודם הקידוש.