מדוע חשוב לשמור על ניהול עמותה תקין?

ביום 15.10.98 החליטה הממשלה כי החל משנת התקציב 1999 יידרשו גופים הפונים בבקשה לתמיכה ממשרד ממשלתי להציג אישור של רשם העמותות. החלטה נוספת קבעה כי רשם העמותות יבחן בהתאם לנהלים ולקריטריונים שיגובשו על ידו אם העמותה עומדת בכל דרישות החוק, והאם נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק את מטרות העמותה.
 
שם האישור: האישור שניתן על-ידי הרשם לעמותות שלאחר בדיקה נמצא כי הן עומדות בדרישות, מכונה אישור ניהול תקין, קיימים גורמים נוספים המתנים העברת כספים לעמותות בהמצאת אישור ניהול תקין כך לדוגמא ועדת הכספים של הכנסת דורשת אישור ניהול תקין מעמותות המבקשות מעמד מיוחד על-פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה [סעיף 46 הוא הסעיף המפורסם המזכה תורם לעמותה כזו בניכוי מס בגין תרומתו].
 
יש פיקוח, כדאי להיזהר!
 
חשוב לדעת כי בעקבות החלטות הממשלה ובהתאם לסמכויות הנתונות לרשם העמותות בחוק העמותות, הוקמה יחידה בשם "יחידת רשם העמותות" והיא מבצעת בדיקות תקופתיות של העמותות. אם הכל התנהל כשורה, היחידה מנפיקה אישורי ניהול תקין לעמותות העומדות בדרישות החוק בכל הנוגע להמצאת המסמכים שעליהן להמציא מידי שנה על-פי החוק. מאידך אם נתגלו ליקויים בהתנהלות העמותה היחידה עשויה לבטל אישורים וזכויות אחרות. ביטול הזכויות אינה הפעולה היחידה בעת גילוי ליקויים, במקרה כזה ננקטים צעדים נוספים כלפי העמותות כמו מינוי חוקר, הטלת קנס מנהלי אשר יתכן ויוטל גם על חברי הועד, נקיטה בהליכי פירוק או דרישה מהעמותה לעמוד בתכנית הבראה וצעדים נוספים.
 
 
מה הם המקורות לחובות המוטלות על עמותות? 
 
א] חוק העמותות התש”ם - 1980 והתקנות שהותקנו מכוחו.
 
ב] כללי מנהל תקין. חובה זו נובעת מחוק העמותות והיא נמצאת בסעיף 27 הקובע כי "על חברי הועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית". בנוסף נשען סעיף זה על כללים שגיבש רשם העמותות בהתאם לחוק הממשלה בענין אישור ניהול תקין, ועל פסיקות של בתי המשפט שהרחיבו את החובות המוטלות על סוגים שונים של עמותות.
 
ג] חוקים הנוגעים לפעילויות מסויימות כמו אימוץ, חברא קדישא, גמילה מסמים, פעילות נוער בבתי כנסת ועוד. 
 
 
מי חייב באישור ניהול תקין?
 
כל עמותה המבקשת ליהנות מההטבות המוענקות לעמותה במסגרת החוק חייבת להציג אישור נוהל תקין. העמותות נמצאות תחת חסותה של הזרוע המלכרי"ת ברשות התאגידים. 
 
סוג נוסף של עמותה הוא 'חברה לתועלת הציבור' ובראשי התיבות שלה חל"צ. חשוב לציין כי גם חברות לתועלת הציבור נדרשות להציג אישור ניהול תקין כתנאי לקבלת תקציבים שונים. כעיקרון, אותה מדיניות ואותם כללי ניהול תקין החלים על עמותות חלים גם על חברות לתועלת הציבור, למעט מקרים בהם הוראות חוק החברות קובעות במפורש אחרת.