עוד פרקטיקה בניהול תקין

התנהלות במסגרת מטרות העמותה ובהגשמתן
 
דגש רב ניתן על התנהלות העמותה במסגרת מטרותיה, וכן להגשמת מטרותיה.
גם אם בפועל תבצע העמותה פעילות חסד ערכית במעלתה וחשיבותה, כל עוד הפעילות הנ"ל לא תעלה בקנה אחד עם מטרותיה אזי יראו בה כמפרה את המנדט שקיבלה לפעילותה.
 
הוספת מטרות ו/או שינוי המטרות - בהחלטת האסיפה הכללית ומותנית באישור רשם העמותות. החלטה על שינוי ו/או הוספת מטרות שלא אושרה ע"י רשם העמותות אין לה תוקף. יתכן ובמקרה של הוספת מטרה או שינוי מטרה שהינה מהותית מהמטרות המאושרות של העמותה יידרש - אישור של ביהמ"ש!
 
רשם העמותות שם דגש רב בבדיקת פעילות העמותה במסגרת מטרותיה. עמותה שאינה פועלת להגשמת מטרותיה ו/או הפועלת בניגוד למטרותיה יכולה למצא עצמה מול בקשת תביעה לפירוקה.
 
 
התנהלות בשקיפות מלאה הניתנת לפיקוח ובקרה
 
פן נוסף שהנו מאבני היסוד בדפוסי התנהלותה של העמותה הנה התנהלות בשקיפות מלאה הניתנת לפיקוח ובקרה.
 
שקיפות הן בהתייחס למוסדות העמותה: ועדת הביקורת, רו"ח - בהמצאת כל מסמך ועניין. ועל אחת כמה וכמה בהתייחס לדרישות רשם העמותות ו/או מי מטעמו.
 
שקיפות מתבטאת בין השאר בהגשת דו"ח שנתי בצירוף המסמכים הנלווים: דוח מילולי על פעילות העמותה, רשימת התורמים שתרמו לעמותה מעל 20,000 ₪ בשנה, רשימה של חמשת מקבלי השכר הגבוהים ועוד'.
דברי החוק והפסיקה המופיעים בחוזר זה אינם נוסח רשמי. רק הנוסח הרשמי של החקיקה בסדרה שלהלן, נשתדל לעמוד בס"ד, על עקרונות, על ההיבטים השונים: הניהוליים, המשפטיים והמיסויים. בכל הנוגע להתנהלות של גוף ציבורי בכלל ובתי כנסת בפרט.
 
נשמח ליצירת קשר/ ולתת ביטוי במסגרת המאמרים שיבואו בהמשך.
להערות תגובות ובכלל שיעלו לאור פניותיכם.
 
אין לראות באמור לעיל חוות דעת וכיוצ"ב. בכל נושא ועניין יש להיוועץ עם אנשי המקצוע הרלבנטיים.
 
בברכה,
 
מנחם מ. אקרמן
רואה חשבון
                                                            
ההסתדרות 16, פתח תקווה
טלפון - 9347618 - 03
פקס -   9349550 – 03
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.