גאולת ספרי תורה

"אני מוכן לקנות את הספר התורה, אך מה עם החצי השני". כיצד הצליח יהודי עני בימים של אחרי השואה לגאול את ספר התורה שנותר בידי גוי חמדן ותאב בצע.

 
עשרות אלפי ספרי תורה, היו בערי ובעיירות מזרח אירופה של לפני השואה, בכל מקום שאתה מוצא בית כנסת, בית מדרש, ישיבה, או חצר חסידית, שם אתה מוצא ספרי תורה רבים, וכאשר נשלפה חרב הגירוש על יהודי אירופה, נפרדו אנשי הקהילות מבתיהם מבתי מדרשיהם, ומספרי התורה אשר נותרו במעיליהם ההדורים שהפכו לשקים, ועליהם קונן המשורר, תורה תורה חגרי שק התפלשי באפר.
 
במקומות אשר היו יחסים טובים בין יהודי המקום, לתושבי המקום אשר אינם בני ברית, היו האחרונים שומרים על בתי הכנסת ועל אשר היה שם, ובאמת כאשר הסתיימה המלחמה, והיו יהודים שחזרו למקומותיהם, ולו בכדי לראותם בלבד, מצאו במקומות אלה בתי כנסת שמורים מכל משמר, על ספרי התורה שבהם.
 
אך על זה היה דוה לבנו, על אלה חשכו עינינו, ברוב הערים והעיירות אשר בהם היו מאות ואלפי בתי כנסת, ובהם ספרי תורה אין ספור, מצאום שדודים הרוסים מוטלים בבזיון, וגם זה היה, אשר באו גויים בית המדרש הוציאו את ספרי התורה שבהם, ולאחר השואה כאשר ראו יהודי בעיירה, הציעו לו לרכוש את ספר התורה תמורת ממון.
 
כך קרה למיודענו ר' יעקב ברזל, אשר ניצל בנסי ניסים ממאורעות השואה, לאחר שנשלח מגטו לגטו עד הגיעו למחנה אושוויץ, שם שהה ביסורי חרב וביסורי רעב עד תום המלחמה. ויהי היום עם בואו אל העיירה משם גורש, הגיע אליו גוי מקומי וספר תורה בחיקו, ויוציאה מחיקו, והצעתו בפיו הריני מוכן למכור לך את זה בסכום כך וכך. ר' יעקב אשר שמח מחד על שנקרתה בדרכו זכות לגאול את ספר התורה מידיו של גוי, כאשר צוותה ההלכה, אך מאידך גיסא אין בידו לפורטה אפילו שוה פרוטה. ואז הבריק במוחו הרעיון הבא, היות וספר התורה היה ערום ללא מעיל וללא עצי חיים אלא גליונות הקלף בלבד, אמר ר' יעקב לאותו הגוי, כן, ניתן לבצע עיסקה, אך הנני רוצה לרכוש דבר ולא חצי דבר, ולכן עלי לבדוק אם מדובר בדבר מושלם. וכך גלל ר' יעקב את ספר התורה מסופו לתחילתו, ומצא כי מדובר בספר תורה מהודר ביופיו, אשר ניכר מתוך כתביו כי סופר מיוחד הוא זה שכתב את ספר התורה,  ומההתחלה היה גולל והולך עד אשר הגיע אל קצהו הסופי של הספר תורה ששם היו כתובים המילים לעיני כל ישראל.
אומר ר' יעקב לאותו הגוי, הממתין זה למעלה משעה, לדעה מה יעשה לו, אם יקנה היהודי את מה שבידו אם לא במלים אלה: אם תביא לי את החצי הנוסף של ספר התורה, אוכל לרכוש ממך את הכל, אך במצב הנוכחי אין כל ערך שאקנה דבר שאינו מושלם, ולפי ההלכה היהודית, ספר תורה שאינו שלם, לא ניתן להשתמש בו.
 
ואז עומד לו אותו הגוי במצח קמוטה, ומבין שכל מה ששמר עד עתה הוא דבר ללא ערך, על פי דברי היהודי הניצב לפניו. ר' יעקב למי שעדיין לא הבין, ראה ספר תורה מושלם בכתיבתו ומהודר ביופיו, והיה חפץ מאוד להביא לגאולתו של ספר התורה, כיוון שכך הציע ר' יעקב לאותו הגוי, אם רצונך למכור לי את ספר התורה, במצבו הנוכחי, הריני מוכן לשלם על הספר סכום פעוט של כך וכך, אך לא למעלה מזה, עד שתביא את חציו השני של ספר התורה.
 
משהבין הגוי, כי אין לו מה לצפות ליותר מזה, בלית ברירה הסכים להצעתו של היהודי, ביודעו, כי בידיו חצי דבר, ולא יצליח למכור אותו ביותר מכדי דמיו, לדברי היהודי, וכך הסכים הגוי, והנהן בראשו על הסכמתו נטולת הברירה.
 
משגייס ר' יעקב את הסכום הזעיר אשר התחייב לשלם לגוי על הספר תורה, נתמלא לבו שמחה, ובפיו שיר ושבח לבורא עולם, א' על דבר הרעיון שהעלה במוחו כיצד להביא לכדי גאולתו של ספר התורה. ב' על שבידיו ספר תורה מהודר, אשר זכה להביאו לארץ ישראל, ורבות בשנים הונח ספר התורה שנגאל  על ידי ר' יעקב, על בימת בית הכנסת בו היה מתפלל בירושלים עיה''ק.
 
סיפור אמיתי זה הובא כהקדמה לכתבות הבאות בעניין ספרי תורה ישנים בעיותיהם ופתרונם.
 
ייעוץ חינם ניתן לקבל ב"מכון פאר" בני ברק, בראשות הרב ישראל יוד 0527-616166 
דוא''ל   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ספר תורה, צילום אלי קובין