דעת חכמים זו לא פרוטקציה

דעת חכמים זו לא פרוטקציה רבי אלון חאמי בעקבות 'החגיגה הדמוקרטית'

 

"ויקרב משה את אהרן ואת בניו וירחץ אותם במים" (ויקרא ח-ו)

בשעה שהיה משה רבנו ע"ה מתעתד להכתיר את אהרון ובניו לכהונה, היה מודיעם לישראל שלא יחשדו בו שעושה כן בגלל שהוא אחיו, ממנהו לכהונה. וכך כותב רש"י על אתר, "דברים שתראו שאני עושה לפניכם - צווני הקב"ה לעשות ואל תאמרו לכבודי ולכבוד אחי אני עושה".

ולמה היה משה אומר להם כן, כדי להסיר החשד מליבותם מבחינת "והייתם נקיים מה' ומישראל". וגם כדי למצוא חן בעיניהם ובעיני ה', כפי שאמרו באבות (ג-יג) "כל שרוח הבריות נחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו".

מצאנו בספר 'ענף עץ אבות' למרן זיע"א שכתב "שכל מי שאהוב למטה אצל הבריות בידוע שהוא אהוב למעלה על שם ומצא שכל טוב בעיני אלוקים ואדם".

ישנם הרבה אנשים שלא יודעים להבחין בין נבחר ציבור משמים לבין נבחר מקורב (בפרוטקציה). השימוש במונח (סלנג) היום 'הוא קרוב לצלחת' משבש ולא מעט את השכל הישר. גם אם רב פלוני מינה את אלמוני או אחיו או בנו לתפקיד אין זה אומר שבגלל שהוא קרוב אליו הוא עשה כן, אלא החכם שזכה לדעת התורה יודע בדיוק מה ה' רוצה ואת מי. זוהי סגולה לחכמים שנתן להם הקב"ה בזה העולם חן שאהובים על הבריות ומהשמים מסכימים איתם.

ב"ה אנחנו אחרי תקופת בחירות לכנסת העשרים, תקופה קשה שלא ידענו כמותה בשנים האחרונות,ומי יתן מרפא למכאובינו. הרבה נאצות וגידופים נאמרו וגם לצערנו זלזול בכבוד חכמים ולשון הרע והוצאת דיבה ומה לא, וכמובן גם בבית הכנסת, רח"ל. ואילו היה היתר ואפילו מרב אחד או חכם אחד החרשתי, אלא שאין.

ועכשיו שיצא הדבר והמחלוקת והשנאה חצתה גבולות מותרים, הגיע העת לעשות תשובה מאהבה. ואולי זאת משמים שהבחירות הסתיימו בדיוק בתחילת ספר ויקרא הקורא להקריב קורבנות לכפר על העוונות, ואולי יש כאן רמז משמים לעשות תשובה ולאהוב כל אחד מישראל כדי לכפר.

וכאן המקום ללמוד ממשה רבנו ע"ה שראה בחכמתו המיוחדת שעלול לקום מאן דהוא שיחלוק על המינוי התפקיד בגלל ש.. ולכן קם משה מלפני העם והזהירם לבל יחשדוהו ח"ו. וגם עם כל זאת שהודיע משה רבנו, ראינו שלא רחק היום ובא קורח, שעשה מחלוקת על התפקידים. ובזה שחיפש קירבה יותר ביחוס המשפחה, כידוע.

וזו ההזדמנות שלנו חברי הנהלת ומתפללי בית הכנסת, שבוודאי כל רצוננו וכוונותינו לשם שמים לפאר ולרומם את בית ה', כפי שאמר דוד המלך ע"ה חישבתי דרכי אליך ה', שלמרות שהייתי טרוד במחשבותי תמיד לבסוף פניתי אליך (לביתך) ה'. ולכן זה הזמן המתאים ביותר בחודש ניסן לבער את החמץ מליבותינו, ולאהוב כל מתפלל וכל מנוי לתפקיד בבית הכנסת כי מה' הייתה זו.

מכאן המקום לבקש ולהתפלל להקב"ה שירחיק השטן מלפנינו ומאחרינו. ושתרבה ואהבה והשלום בינינו אמן.