האם בית הכנסת יכול להיות מממן טרור?

בפרק הקודם עסקנו בד"ח השכר ובחובת הדיווח, אציין נקודה נוספת שנשמטה ממנו: לעיתים מקבלים העמותות תרומה מיישות מדינית זרה. הדבר רלוונטי במיוחד בבתי כנסת, שלפעמים נעזרים בגורמים מדיניים מחו"ל, למשל בית כנסת משוחזר, ארון קודש משוחזר וכן הלאה.

במקרה כזה יש לפרט בדו"ח הכספי את התרומה תחת פרק מיוחד הנושא את השם "תרומות מישות מדינית זרה".

 

מדוע? מפני מה יש לדווח באופן הזה?

במקרים רבים פעילות הארגונים והעמותות השונות, עלולות לפגוע בריבונותה של המדינה, תוך ניצול מימון זר להשקפה פוליטית סמויה. הפעילות של המזגר השלישי, כלומר של הפילנתרופיה בהיעדר מנגנוני פיקוח ושקיפות מתאימים, פותח פתח לשחיתות ולניצול מטרות פסולות עד לרמה של מימון טרור והלבנות הון.

 

יחד עם זאת הצעות החוק סביב חובת הדיווח או אפילו הגבלות התרומות מישות מדינית זרה כפי שניסו גורמים שונים בכנסת לקדם לא מצאה חן בעיני ארגוני זכויות אדםוכפי שמספר אתר העמותה: האגודה פנתה לוועדת השרים לחקיקה וליועץ המשפטי לממשלה: שתי הצעות החוק שיובאו לדיון בוועדת השרים הן חלק מניסיון נרחב בהרבה לפגוע בפעילותם של ארגוני זכויות אדם וארגונים לשינוי חברתי שהאג'נדה שלהם ו/או פעילותם אינה נושאת חן בעיני ח"כים ו/או שרים שונים בעת הזאת. בדמוקרטיה אסור להצר פעילות פוליטית, חברתית ואחרת על פי השקפת העולם הפוליטית, הדתית או החברתית של חלק מהאוכלוסייה במדינה, תוך ניצול הכוח הפוליטי של קבוצה זו בעת נתונה.

 

האם בית כנסת עשוי להיות מקור למימון פעולות טרור? התשובה בהחלט כן. עבריינים שמסוגלים לנצל גם מקום קדוש לצורך פעולות נפשעו לא פסו מן העולם, ובית כנסת אינו שונה מכל עמותה אחרת בעניין זה.

 

ב- 2011 תוקן החוק וזה הוא לשונו: נתמך שקיבל תרומה מישות מדינית זרה, יגיש לרשם, בתוך שבוע מתום אותו רבעון שבו התקבלה התרומה, דוח בטופס מקוון שיקבע שר המשפטים (להלן - דוח רבעוני) ובו יפורטו -

1. זהות נותן התרומה.

2. סכום התרומה.

3. מטרות התרומה או ייעודה;

4. התנאים לתרומה, לרבות ההתחייבויות שנתן הנתמך לישות המדינית הזרה בנוגע לתרומה, בעל פה או בכתב, במישרין או בעקיפין, אם יש כאלה.

 

חובת הדיווח קיימת בעמותות שמחזורן השנתי עולה על 300000 ₪.

קישור לטופס דו"ח תרומות שנתקבלו מישות מדינית זרה.

 

נקודה חשובה נוספת היא הפרדה בין הוצאות ופעילות לבין הוצאות המשוייכות להנהלה, כלומר ההוצאות הלגיטימיות של ההנהלה נדרשות להיות מפורטות בנפרד מההוצאות השוטפות של פעילות העמותה [בנושא זה ארחיב בפרקים הבאים ב"ה].

פרט חשוב לכל עמותה ובטח גם לבתי כנסת: כל תרומה שהיא למעלה מ- 20000 ₪ [למשל תרומה לקניית ספר תורה] נדרשת להיות מפורטת עם שמו המלא של התורם. ההגבלה הזו מבוטלת רק כאשר ניתן אישור מיוחד לכך מרשם העמותות.