תענית על עצירת הגשמים

 

 בס"ד, ד' כסלו, תשע"א

 

לאחינו בני ישראל שבארץ ישראל העי"א.

נועם ה' עליכם וכבודו עליכם יראה

כלה קיץ וגם רובו של החרף עבר, ועדיין לא נושענו בירידת גשמי ברכה, ומצב המים בארץ ישראל בדוחק

ובצער עצום ורב, ובפרט שזו לא השנה הראשונה שיש בצורת, ויבשה הארץ בעוונותינו הרבים, והדבר אומר

דרשני, וחובתינו במצב זה לפשפש ולמשמש במעשינו, ולהתקרב אל ה' בכל ליבנו, ולהפיל לפניו תחינתנו

בלב נשבר ונדכא, וידוע ומפורסם שאבותינו ורבותינו לקדושים אשר בארץ, היו מתענים מי"ז במר חשון ויש

סדר מיוחד של תעניות במשנה וגמרא (תענית י') ובטוש"ע א"ח סימן תקע"ה ע"ש באורך.

וכבר פירסמנו בימים עברו שכל מי שיכול ישתדל להתענות יום שלם, או לפחות חצי יום, יקבל עליו התענית

במנחה של היום הקודם ותע"ב. וע"כ נקבע את יום חמישי י"א כסלו תשע"א ליום תענית, וכל מי שיכול יקבל

עליו ביום הקודם תענית ליום שלם, ואלו הם ימי השובבי"ם, ומי שקשה לו יקבל עליו מחצות היום עדי ערב,

ויתאספו בבתי כנסיות ובתי מדרשות לאמירת סליחות ותהלים, וכשיש עשרה מתענים, יוציאו ס"ת במנחה

ויקראו ויחל, ויאמרו עננו גם בחזרה, והכהנים ישאו כפיהם אם הם בתענית, והן אל כביר לא ימאס, ושומע אל

אביונים ה', הוא יראה בעוניינו וישמע תפילתנו, וימלא בקשתינו בחסד וברחמים, ישב רוחו יזלו מים, בטללי

רצון ברכה ונדבה להריק ברכותיו ברחמים על עמנו ועל נחלת אבותינו. ויתן לנו הא-ל- הים מטל

השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש, ויברך שנתינו בשים שלום טובה וברכה. וחיים עד העולם.

ויאמרו נא ישראל תפלת הגשמים המודפסת בזה, בכל יום שמוציאים ס"ת, בעת פתיחת ההיכל, בלב אחד

כאיש אחד, ויעלו לרצון לפני אבינו שבשמים, והוא יריק עלינו ברכותיו בחן ובחסד ובחמלה. ונזכה ונחיה

ונראה בבא לציון גואל בב"א.

שלמה משה עמאר יונה יחיאל מצגר

הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב הראשי לישראל

ציון בוארון חבר בית הדין הרבני הגדול

 

לנוסח התפילה לחצו כאן

 

 צילום: אלי קובין