ברכת כהנים

ברכת כהנים

ברכה, שמברכים הכהנים את עם ישראל. נקראת גם "נשיאת כפים", משום שהם מרימים ידיהם כנגד כתפיהם, פושטים אותן ומברכים. צורה זו של ברכה מקורה בברכה הראשונה של אהרן הכהן: "וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם" (ויקרא ט כב). הכהן מברך: "אשר קידשנו בקדושתו של אהרן וציונו לברך את עמו ישראל באהבה".

אמר רבנו בחיי בר' אשר: ברכת כהנים - זוהי מתנה שניתנה לכהנים מלבד כ"ד מתנות כהונה. שעל ידיהן יבוא השפע לישראל. רמז לדבר: 'כה תברכו' (במדבר ו כג) - ברכה זו היא המתנה שלכם במספר כ"ה.