המדור ההלכתי: לעמוד בפני ספר התורה

שאלה
בעקבות חג שמחת תורה התעוררנו לשאלה הבאה: כאשר ספר תורה מונח על הבימה, או כאשר הוא מונח בארון הקודש והוא פתוח, האם יש חובה לעמוד מפני כבודו?
 
תשובה
כאשר ספר התורה מונח על הבימה או בארון הקודש אין חובה לעמוד.
 
מקורות והרחבה
הרואה אדם הנושא ספר תורה והוא מהלך חייב לעמוד מפני ספר התורה עד שיגיע למקומו. גם כאשר עומד האדם לפוש, ואינו מהלך חייבים לעמוד בפני הספר. הלכה זו נפסקה בשולחן ערוך יורה דעה סימן רפב. כאשר ספר התורה מונח אין חובה לעמוד בפניו, מאחר שספר התורה נמצא ב'רשות אחרת'  כך פסק הרמ"א בסימן רמב. המגן אברהם מוסיף כי לפי הרמ"א גם כאשר מישהו מגביה את ספר התורה והוא עומד על בימה מוגבהת, כך שהוא ב'רשות אחרת' אין חובה לעמוד מפני הספר. לפי זה אם הבימה אינה מוגבהת, יש לעמוד בפני הספר בשעת ההגבהה, וכך כתב לדון בספר מקור חיים וראה שם מסקנתו.
 
כאשר יושב אדם וספר התורה עליו, אין צריך לעמוד בפני ספר התורה.
 
כאשר שומע אדם קול של הנושא ספר תורה, אך עדיין אינו רואהו, יש שכתבו שגם אז עליו לעמוד לכבוד ספר התורה, ראה על כך ברמ"א סימן רפב. דיון נוסף הוא בשמחת תורה בשעת ההקפות, האם מותר לישב. יש שכתבו שמותר לישב רק בין הקפה להקפה כאשר ספר התורה עומד ואין רוקדים אתו, ויש שכתבו שהחלשים המתקשים לעמוד זמן כה רב מותר לשבת גם בשעת ההקפה עצמה. להרחבה בעניין זה ראה בספר צדקה ומשפט פרק טז סעיף יג ובמקורות שם.