המדור ההלכתי: מחצית השקל

שאלה

מאחר שרבתה המבוכה בענין מחצית השקל, היינו מבקשים לקבל הדרכה קצרה כיצד יש לנהוג בענין זה.
 
תשובה
א] נוהגים ליתן קודם הפורים מעות, זכר למחצית השקל שהיו נותנים ישראל באדר בזמן שבית המקדש היה קיים. צריך להיזהר לזכור לקרא לנתינה זו 'זכר' למחצית השקל, ולא מחצית השקל ממש.
 
ב] את מחצית השקל יש ליתן קודם מנחה בתענית אסתר, ויש הסבורים שיש ליתנו לאחר מנחה או בערב לפני קריאת המגילה.
 
ג] מי שלא נתן לפני פורים יתן בפורים בשחרית, ואם גם אז שכח, יכול להשלים עד סוף ראש חודש אדר.
 
ד] מה וכמה לתת? טוב לתת שלשה מטבעות מתכת לזכר מה שנאמר בפרשת מחצית השקל ג' פעמים 'תרומת ה''. אולם גם שוה כסף או שטר נחשבים לקיום מצוות 'זכר למחצית השקל'. יש הנוהגים ליתן מטבע אחת או שלש שיש עליהם שם 'מחצית'. אך כאמור אין זה מחייב, והעיקר שיהיה שווה כסף.
 
ה] מי חייב? יש הסבורים כי חיוב זה מתחיל רק מגיל עשרים שנה ומעלה ויש הסבורים שאף מגיל בר מצווה. אשה לפי האשכנזים פטורה ממחצית השקל ולפי הספרדים חייבת. טוב לתת גם בעד ילדיו הקטנים, ומי שיש יכולת בידו יתן בעדו ובעד אשתו [ואף היא תתן בעד הוולד שבבטנה], ובניו הסמוכים על שולחנו.
 
ו] למי נותנים? מעות זכר למחצית השקל ניתנים לצדקה, וטוב שיוענקו למוסדות תורה וישיבות שמגדלים בהם תלמידי חכמים.
 
מקורות: ילקוט יוסף, הלכות חג בחג, ישמח ישראל.