המדור ההלכתי: קדיחת חור בקיר בית הכנסת

שאלה
בימי הקיץ החמים, וגם בימי החורף הקרים, נעזרים אנשים רבים במכשירי חימום וקירור [מזגנים וכדו'], דבר המצוי גם בבית הכנסת. האם אין בהתקנת המזגן ובקדיחת קיר בית הכנסת משום איסור 'נתיצת בית הכנסת'?
 
תשובה
איסור נתיצת בית הכנסת שהוא איסור תורה חמור, לא נאמר במקרה בו נעשה הדבר לתועלת בית הכנסת.
 
הרחבה ומקורות
נאמר בתורה "ונתצתם את מזבחותם.. לא תעשון כן לה' אלוקיכם"... כתב על כך המרדכי במסכת בבא בתרא: בית הכנסת נקרא מקדש מעט ועל כן אסור לנתוץ דבר מבית הכנסת, והעושה כן עובר על לאו. לפי כלל זה היה אסור לכאורה לפרוץ חור בקיר בית הכנסת גם לצורך התקנת מכשיר חימום או קירור.
 
אלא שבמקרה זה יש להתיר את הדבר מכמה סיבות. כאשר הנתיצה היא לצורך בניה כתב במרדכי הנ"ל, ונפסק להלכה בשו"ע סימן קנב, כי הדבר מותר. כאשר קודחים חור בקיר על מנת להכניס בתוכו מכשיר קירור [מזגן] נחשב הדבר ל'סתירה על מנת לבנות' שכן הדרך בבתים לקבוע מכשיר ממזג. בנוסף, בספר שו"ת בית יצחק כתב שאין כל מניעה לפרוץ חלונות בקיר בית הכנסת, על אף שבכך הוא נותץ את הקיר משום שנחשב הדבר ל'שבח' בית הכנסת שכן על ידי פתיחת החלונות מתווסף אור ושמש במקום. גם בהתקנת מזגנים כך נראה, מושבח בית הכנסת מאחר שבעזרתם נעשית השהות במקום לנעימה יותר. סיבה נוספת להיתר נעוצה בעובדה שהחור הנעשה בקיר בית הכנסת לא נשאר חלול אלא הוא נסתם מיד על ידי מכשיר המזגן ואין פה בסופו של דבר 'נתיצה'.
 
עם זאת בפוסקים העלו נימוק נוסף לאסור: מיעוט חלל בית הכנסת. כאשר המזגן בולט לתוך חלל בית הכנסת כפי שמצוי, מתמעט מעט השטח שבחלל בית הכנסת ויש איסור גמור למעט את חלל בית הכנסת [-מעלין בקודש ואין מורידין]. אמנם במקרה זה כתבו הפוסקים שאין לחשוש לא רק מן הטעם הפרקטי הפשוט שהמזגן לא לוקח בדרך כלל את מקום המתפלים אלא גם מן הטעמים שהוזכרו לעיל שבסופו של דבר נעשה הדבר לתועלת בית הכנסת ולשבחו ובמקרה כזה לא נאמר איסור מיעוט חלל או נתיצה. להרחבה בענין זה ראה בספר שו"ת משנת יוסף סימן כג.