המדור ההלכתי: להעלות לתורה אחים

שאלה
האם יש לאפשר לשני אחים או לאב ובנו לעלות לתורה האחד כחתן תורה והשני כחתן בראשית
 
תשובה
על אף שלא מעלים בדרך כלל שני אחים או אב ובנו האחד אחרי השני מפני עין הרע, בשמחת תורה שקוראים בשני ספרי תורה אין לחשוש. וטוב שירד החתן תורה מהתיבה קודם שיעלה חתן בראשית.
 
מקורות והרחבה
כתב בשולחן ערוך סימן קמא ס"ו שיש להניח [להפריד] בין אב ובנו או בין שני אחים כאשר הם עולים לתורה מפני עין הרע. המהרי"ק מסייג את ההלכה הזו והוא כותב שאין הדבר אמור אלא כאשר אין קדיש מפריד בין שני העליות, אכן כאשר יש הפרדה של קדיש ביניהם וכגון קודם עליית מפטיר, אין לחשוש לעין הרע שהרי יש הפרדה. לאור זאת היה מקום לומר שבשמחת תורה יהיה הדבר תלוי בין השטות הסבורות שבין חתן תורה לחתן בראשית יש קדיש [כשיטת הרשב"ץ] ובין השיטות הסבורות שאין מפטיר. 
 
אלא שלהלכה נפסק שאין הפרדת קדיש בין חתן תורה לחתן בראשית וכמו שכתב הבית יוסף בסימן רפב כדי שלא ליתן לשטן פתחון פה לומר שהנה סיימו את התורה ולא רוצים לקרא בה עוד, ומשום כך נהגו לקרא מיד את פרשת בראשית ללא הפסק. ואם כן שוב יש לחשוש לעין הרע.
אמנם בשמחת תורה יש מקום להתיר בהתבסס על שיטתו של בעל שיורי כנסת הגדולה שכאשר קוראים את שני העולים לשני ספרי תורה וכגון ביום טוב, אין לחשוש לעין הרע, גם בזה אחר זה. לפי זה, בשמחת תורה שחתן תורה וחתן בראשית עולים לשני ספרי תורה שונים אין לחשוש משום עין הרע. ומכל מקום יש לנהוג כדעת בעל תורת חיים סופר שכתב שבמקרה כזה ירד העולה הראשון קודם שיעלה העולה השני. להרחבה ומקורות נוספים עיין בשו"ת יחוה דעת חלק ג סימן נ.