המדור ההלכתי: שדרוג חפצי הקודש

שאלה
הלכה מפורסמת היא ש'מעלין בקודש ואין מורידין'. האם מכח הלכה זו יש לאסור למכור דברים שבקדושה [כגון מטפחות ספר תורה, ארון קודש וכדו'] ולרכוש בכסף דבר קדושה אחר השווה בקדושתו, ולהתיר רק לקנות דבר קדושה שקדושתו רבה מהחפץ הנמכר?
 
תשובה
אכן יש איסור בדבר. אמנם בדיעבד אם כבר מכרו את החפץ הראשון מותר לקנות בדמיו דבר קדושה אחר שקדושתו שווה לדבר שנמכר [וכגון ארון קודש בארון קודש].
 
מקורות והערות
הבית יוסף בסימן קנג הביא את דברי הרן בהלכות מגילה שיש להחמיר מלמכור דבר קדושה כדי לקנות תמורתו דבר קדושה השווה לו. אמנם הביא הב"י שם בשם המהר"י אבוהב שדייק מדברי הטור להקל לקנות דבר קדושה השווה לחפץ הנמכר. ובשולחן ערוך כתב את שתי הדעות 'יש אוסרים ויש מתירים'. מאחר שנשאר הדבר בספק ובמחלוקת יש להחמיר בדבר.

בדברי הראשונים הנ"ל חלקו האחרונים האם דבריהם נאמרו גם בדיעבד או שמא זו רק הוראה של 'לכתחילה'. הב"ח סבור שמה שכתב הר"ן שיש איסור למכור ולקנות חפץ השווה לו בקדושתו הוא רק לכתחילה אמנם אם כבר מכר מותר לקנות גם חפץ השווה בקדושה. גם המגן אברה סבור כך. אמנם האליה רבה והשער המלך סבורים כי דברי הר"ן נאמרו גם לכתחילה וגם בדיעבד, ולשיטתו גם אם כבר נמכר החפץ אסור לקנות בדמיו אלא חפץ הקדוש מן החפץ שנמכר.
 
גם בדברי המהר"י אבוהב קיימת אותה מחלוקת. הב"ח והמגן אברהם סבורים שהמהר"י התיר רק בדיעבד אך לכתחילה גם הוא מודה לדברי הר"ן שהדבר אסור. אמנם הפרי מגדים חלוק על שיטות אלו והוא לומד בדברי המהר"י אבוהב שגם לכתחילה הדבר מותר. שיטה זהה נמצאת אצל בעל ערוך השולחן בסימן קנג.
 
סוף דבר, כתב בספר שער המלך שלפי דעת השולחן ערוך יש איסור לכתחילה למכור דבר קדושה כדי לקנות בדמיו חפץ השווה לו בקדושתו, אמנם אם בדיעבד כבר מכר, הדבר מותר. להרחבה ומקורות נוספים עיין בספר הלכה ברורה חלק ח עמוד ס.