המדור ההלכתי: בדיקת חמץ

 שאלה: האם בתי כנסת ובתי מדרש חייבים בבדיקת חמץ?

תשובה

בתי הכנסת ובתי נדרש חייבים בבדיקת חמץ, ועל כן צריך להזהיר לשמשים ולגבאים לא לשכוח לבדוק את בית הכנסת בליל יד בניסן. ומכל מקום עדיף שיברכו בביתם ויתכוונו לפטור בברכתם אף בית הכנסת, וישתדלו לבודקו מיד בתום בדיקת ביתם, ואם אי אפשר יפתחו החלונות ויבדקוהו ביום יד לאור החמה.

 

מקורות והערות

בפרק א של הירושלמי מסכת פסחים כתוב: "בתי כנסיות ובתי מדרשות מהו שיהו צריכין בדיקה שכן מכניסין לשם חמץ בשבתות, וראשי חדשים וכו'". דברי הירושלמי הובאו במרדכי, ובמהרם חלאווה, ובראב"ד. הריטב"א הוסיף כי על אף שהטעם המדבר על עשיית סעודת ראש חודש בית הכנסת כבר לא קיים בימינו, מכל מקום גם בתי הכנסת שלנו מחוייבים בבדיקה מאחר שהתינוקות מתרוצצים בכל פנה בבית הכנסת כשפתן בידן. דברי הירושלמי והראשונים נפסקו להלכה בשו"ע סימן תלג סעיף י.

לעניין זמן הבדיקה, הפרי חדש [שם] כתב שיש שלא בודקים את בית הכנסת אלא מכבדים אותו ביום יג, ולא טוב הם עושים, אלא צריך בדיקה כדין בליל יד. גם בספר חות יאיר כתב שהמוותרים על בדיקת בית הכנסת בליל יד עושים שלא כהוגן ולא מקיימים המצווה כתיקונה.

מאחר שכבר נשטף כובד ונבדק בית הכנסת ביום יג, ויש הסוברים שדי בכך, עדיף שבליל יד יברך על הבדיקה בבית ויסמוך על ברכה זו כדי לבדוק את בית הכנסת מיד בתום הבדיקה בביתו, וכך לא ירבה לחינם בברכות. אמנם אם הדבר לא מתאפשר כתבו הח"י, הגר"ז והפרי מגדים, שיוכל לבדוק ביום יד לאור החמה. להרחבה ומקורות נוספים עיין בספר הלכות חג בחג פרק ו. 

נקודה נוספת: הגבאים לא צריכים לבטל את החמץ בתום הבדיקה שהרי החמץ לא שייך להם.