המדור המשפטי - צופרי שבת

שאלה
התקשורת המקומית בעיר כפר סבא דיווחה על תלונה של חבר מועצה מטעם מרץ סביב שאלת המנגינות בערב שבת המבשרים את בואה של השבת, דבר שלטענתו מפריע לשלוות התושבים, ואסור במרחב הציבורי. מהי העמדה המשפטית? 
 
תשובה
החוק כלשונו
החוק למניעת מפגעים, התשכ"א 1961- 2 קובע, בין השאר, כי "לא יגרום אדם לרעש חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת-מקום או לעוברים ושבים". 
 
הרחבת החוק
החקיקה הישראלית העוסקת במטרדי רעש אינה מתייחסת בצורה ישירה כלשהי לקריאת המואזין למשל, ולמעשה אינה מבחינה כלל בין "רעשים" שמקורם בפרקטיקות דתיות כאלה ואחרות לבין רעשים מסוגים אחרים. כאמור, סעיף 2 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א 1961- אוסר על אדם להקים "רעש חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא, אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים". מכוח חוק זה תוקנו ב 1990- תקנות למניעת מפגעים רעש בלתי סביר הקובעות מהו רעש בלתי סביר ואת אופן מדידתו. תקנות אלה מגדירות רעש בלתי סביר כרעש העולה על כמות דציבלים מסוימת שנקבעה בתקנות; וזאת בהתחשב בסוג המבנה שממנו בוקע הרעש, ובפרק הזמן שבו הרעש נמשך; תוך הבחנה בין רעשים הנשמעים בשעות היום, בין שש בבוקר לעשר בערב, לבין רעשים הנשמעים בשעות הלילה בין עשר בערב לשש בבוקר.
הרעש המקסימלי המותר בשעות היום: עד 2 דקות הוא 80dB, ולפרק זמן עד 3 שעות 60dB.
 
רעש ממקור 'דתי'
הצעת חוק הנידונה כעת בכנסת מבקשת להוסיף לסעיף האמור סעיף נוסף לפיו "יראו הפעלת מערכת כריזה בבית תפילה כרעש חזק או בלתי סביר" כאמור בסעיף הנ"ל. "בית תפילה" מוגדר בהצעת החוק כ"בית כנסת, כנסייה או מסגד וכל מקום מקורה אחר המשמש דרך קבע לתפילה או לפולחן דתי". הצעת החוק גם מוסיפה וקובעת כי השר להגנת הסביבה, בהסכמת שר הפנים, יהיה רשאי לקבוע בצו מקרים בהם יותר השימוש במערכת כריזה כאמור.
 
מסקנה
אם רעש המנגינות מפריע לתושבים והוא עולה על רמת הדציבלים האמורה הדבר אכן אסור, אם לאו אין בכך כל איסור. חשוב לציין כי שאלת המואזינים עלתה לכותרות לאחרונה, ולמרות זאת לא נעשו כמעט צעדי אכיפה בענין.
 
מקורות
עורך דין הבית
מרכז המחקר והמידע של הכנסת
ויקיפדיה.