המדור ההלכתי - תמונות בבית הכנסת

שאלה
האם מותר לתלות בבית הכנסת לוחות זכוכית שעליהם מודפסים או חקוקים תפילות הנאמרות על ידי הציבור כמו 'בריך שמיה' או 'מודים דרבנן'?
 
תשובה
אין לקבוע ראי בבית הכנסת. אבל מותר לתלות לוחות זכוכית עם תפילות כמו 'בריך שמיה' ו 'מודים דרבנן'.
 
הרחבה ומקורות
בתשובת הרדב"ז [ח"ד סימן קז] כתב שאין להתפלל מול מראה. תפילה מול מראה מעלה את התחושה כאילו מתפלל או משתחווה האדם חלילה לבבואתו. סיבה נוספת לאסור נעוצה בחשש שתפילה מול מראה עשויה לבלבל את דעתו של המתפלל ולהסיט את כוונתו. אמנם הגאון המהרש"ם בספר דעת תורה פקפק על איסור זה, וטען כי ההשתחוויה מול דמותו שבמראה לא מעלה תמונה של אדם המתפלל חלילה לעצמו, שהרי כאשר הא מתכופף, גם בבואתו שבמראה מתכופפת אתו... מכל מקום מסקנתו של בעל המהרש"ם היא, כי יש להתיר להתפלל מול המראה בשעת הדחק.
בעקבות דברי המהרש"ם נראה שבלוחות זכוכית עליהם מודפסים תפילות, שאינם דומים כלל למראה סטנדרטית, בוודאי ובוודאי שאין לחשוש, וייתכן שגם הרדב"ז היה מודה שבמקרה זה אין לאסור. להרחבה ראה בספר ילקו"י ח"ו, ע' רכז,  ובירחון 'אור תורה' טבת תשמ"ו.