המדור ההלכתי - סעודות בבית הכנסת

שאלה
האם מותר לערוך סעודות מצווה בבית כנסת כמו מסיבת סיום מסכת, או סעודה שלישית?
 
תשובה
מעיקר הדין יש מקום לאסור לקיים סעודות כמו סעודת סיום או סעודה שלישית בבית הכנסת, וכך היה ראוי לנהוג. אלא שהמנהג להקל בזה, והנוהגים כן יש להם על מה לסמוך.
 
הרחבה ומקורות
בשולחן ערוך סימן קנא כתב שמותר לאכול בבית הכנסת לצורך מצווה כגון לעבר את השנה. והמגן אברהם העיר שהיתר זה אינו אלא בסעודות שאין בהן חשש של הגעה לידי קלות ראש, ולכן רק סעודה כמו סעודת 'עיבור החודש' שאין בה אלא פת וקטנית, מותר לקיים בבית הכנסת. לפי הנחיה זו, סעודה שיש בה יותר מ'פת וקטנית', איננה מותרת בבית הכנסת. ואמנם כתב הפרי מגדים, שלפי הגבלה זו של המגן אברהם, כל סעודה שיש בה חשש קלות ראש אסורה, ואפילו מסיבת 'סיום מסכת' לפי זה, אסורה. 
אך מכל מקום המנהגל בזה להקל, וכפי שביאר במשנה ברורה בסימן קנא סעיף קטן כ, וראה שם בטעמו השני [שהובא בשער הציון] שיש להסתמך על דברי הירושלמי שגרס שהותרו סעודות מצווה של שבתות וראשי חדשים, ובסעודות כאלו, ודאי שאין אוכלים רק 'פת וקטנית', ומכל מקום הותרו, ועל כן יש למקילים בדבר על מה להישען. וראה על כך עוד בספר אור לציון תשובות חלק ב פרק י.