מותר לנשק בביהכנ"ס?

שאלה
האם מותר לאדם לנשק את בניו ובנותיו הקטנים בבית הכנסת? ומה לגבי קהלות שנהגו היתר בזה בחו"ל וכעת חפצים להמשיך במנהגם גם בארץ הקודש?
 
תשובה
אסור לנשק את בניו ובנותיו הקטנים בבית הכנסת. והטעם כדי לקבוע בליבו שאין אהבה כאהבת המקום. גם בני חו"ל שנהגו היתר בזה בקהלתם צריכים להימנע מכך בארץ ישראל שכן המנהג בה כאמור שונה.
 
הערות ומקורות
בשו"ת בנימין זאב סימן קסג הביא את דברי האגודה משם הכל בו שלא ינשק אדם לבניו בבית הכנסת להודיע שאין אהבה כאהבת המקום [הובא בילקו"י ח"ב סי' קנא]. והשל"ה הקדוש קרא תיגר על המביאים ילדים - שלא היגעו לגיל חינוך - לבית הכנסת מאחר שהילדים משחקים ומרקדים בבית הכנסת ומחללים את קדושת בית הכנסת וגם מבלבלים דעת המתפללים. 
 
בשל"ה יש טעם חינוכי פסיכולוגי נוסף לאיסור הבאת הילדים לבית הכנסת. הילדים הקטנים שהתרגלו לשחק, 'להשתולל' ולהשתובב בבית הכנסת עלולים להמשיך בהתנהגות זו גם לאחר שיגדלו שכן כבוד בית הכנסת כבר הוקל בעיניהם והזלזול בו כבר לא נתפס כדבר חמור.
 
לסיכום, יש להוסיף שתי הגבלות חשובות להלכה זו: א] הלכה זו שיש למנוע את בני חו"ל להמשיך במנהג נישוק ההורים לאחר קריאת התורה למשל צריכה להיות מיושמת בנחת ובשלום ואין לייצר מכך מהומה ומריבה.  ב] מותר לנשק את ידי אביו או רבו שכן נישוק יד דמויות אלו שאנו מצווים בכבודם הוא דרך כבוד ומורא לאדם מכובד, אולם נישוק ידי אנשים שאין חייב בכבודם אין להתיר.