המדור ההלכתי: עטיפות ניילון של סידורים וחומשים טעונות גניזה?

שאלה

לקראת השנה החדשה אנו מבקשים להחליף את עטיפות הניילון של הסידורים שלנו, האם אנו רשאים להשליכם לאשפה או שהן טעונות גניזה?

תשובה

עטיפות ניילונים שאינן מחוברות לספר, אינן טעונות גניזה וניתן להשליכן לאשפה.

הרחבה ומקורות

הגמרא במסכת מגילה [דף כו] כותבת שתשמישי קדושה יש בהן קדושה וצריך לגונזן. הלכה זו נפסקה גם בשולחן ערוך סימן קנ"ד: תשמישי קדושה כגון תיק של ספרים, ומזוזות, ורצועות תפילין, וארגז שנותנין בו ספר תורה, או חומש וכיסא שנותנין עליו ספרי תורה, ווילון שתולין לפני ההיכל יש בהן קדושה וצריך לגונזן.

לפי זה לכאורה, גם עטיפות ניילון מהוות 'תשמישי קדושה' וטעונות גניזה.

אמנם ראה שם ברמ"א שכתב שדווקא הדבר שמניחין בהן דבר הקדושה בעצמו לפעמים, או שנעשה לכבוד, כגון המכסה שעל הקרשים של הספרים. אבל אותו מכסה שהוא לשמור אותו מכסה שעל הקרשים לא מיקרי תשמיש, דהוי תשמיש דתשמיש, וכל כיוצא בזה.

דיון נוסף השייך לסוגיא זו הוא, האם לספרים מודפסים יש דין של קדושה. והגר"א סבור שכן וכן הוא בטורי זהב.

ובספר שו"ת שבות יעקב חלק ג סימן טו כתב, שאף הספרים הנדפסים על  ידי עכו"ם מצילים אותם ודלא כתשובת הלכות קטנות.

אכן עטיפות הספרים שאינן חלק מהספרים בוודאי שאינן נחשבות לתשמיש קדושה ואין צריך לגונזן, וכך פסק בשו"ת בית אבי חלק ב' סיימן כא, ובילקוט יוסף חלק ב' עמ' שיט.