המדור ההלכתי: האם מותר לערוך 'תרגיל' באמצע התפילה לצורך תועלת כלשהיא?

שאלה

בבית כנסת מסויים נוהג אחד מעשירי הקהילה לכבד את חבריו בקמצוץ טבק, ובכך מפריע למהלכה התקין של התפילה וקריאת התורה. פחד הגבאי להעיר לגביר ועל כן הגה רעיון: הוא ביקש מאחד מחבריו המתפללים להגיע גם כן עם קופסת טבק, לחלק למתפללים כדרכו של העשיר, ואז ינזוף בו הגבאי לעיני כל, ישליך את קופסת הטבק לאשפה ויודיע כי מעתה ואילך אסור לחלק טבק בתפילה.

הרעיון עבד, והעשיר שראה מה נעשה ל'מחלק' השני הפסיק את התופעה המטרידה, שהובילה לשחוק וקלות ראש. אלא שכעת הגבאי מתלבט: האם נהג כשורה, האם נכון לעשות כזו 'הצגה' באמצע קריאת התורה גם כאשר יש תועלת בכך?

תשובה

הדבר מותר, אך יש לעשות זאת בין גברא לגברא בקריאת התורה, ולא באמצע הקריאה או התפילה.

הערות ומקורות

במסכת שבת דף קטז מובא הסיפור הבא: לאמא שלום - אשתו של רבי אלעזר ואחותו של רבן גמליאל היה שכן 'מין' פילוסוף - שופט, שהוציא על עצמו שם כי הוא מעולם לא לוקח שוחד מבעלי הדין. לאמיתו של דבר היה נוטל האיש שוחד בסתר. רצו רבן גמליאל ואחותו לפרסם ברבים את רמאותו של האיש ועל כן ביצעו את ה'תרגיל' הבא.

הם באו לפניו לדין כשקודם לכן דואגת אמא שלום להביא לו כשוחד מנורת זהב. כשהגיעו השנים לפניו אמרה אמא שלום: אני רוצה חלק בנכסים שהוריש אבי במותו. אמר השופט הנוכל: חלקו ביניכם את הירושה. אמר רבן גמליאל: אבל כתוב בתורתינו שבת לא יורשת במקום בנים? אמר השופט: מן היום שגליתם מארצכם התבטלה תורתכם, וניתן ספר אחר במקומו, שם כתוב שגם הבן וגם הבת יורשים בשווה.

למחרת הופיע רבן גמליאל בביתו של השופט והביא לו חמור מתנה. לאחר מכן חזר עם אחותו לדין והשופט הפתיע את הנוכחים כשאמר: חשבתי שוב על כל הסוגיא וקראתי שוב בספר החוקים החדש ומצאתי בסופו את ההוראה כי אין לגרוע ואין להוסיף על תורת משה, וכיוון שכך בת לא יורשת במקום בנים.

אמרה לו אמא שלום בדרך רמז: האר מאורך כמנורה [כשבכך היא מרמזת לו על מנורת השוחד שקיבל].

אמר לו רבן גמליאל בדרך רמז: החמור הגיע נתן מכה למנורה - והיא נפלה לארץ [כשבכך הוא מזכיר לו את מתנת החמור].

הנוכחים שמעו את הרמזים הללו, והבינו אל נכון כי מדובר בשופט מושחת שנוטל שוחד.

עד כאן הסיפור, וממנו מוכח שמותר לעשות 'הצגות' במקום שיש תועלת, גם אם יוצא מזה היזק כלשהוא, ולמשל 'חילול השם' שנעשה על ידי הופעה בבית המשפט בו תבעה אחותו של רבן גמליאל את אחיה לבית המשפט.

גם במקרה הזה, 'ההצגה' שנערכת בבית הכנסת אולי לא מתאימה לקדושתו של המקום, אך מאחר שיש בה תועלת היא מותרת. ומכל מקום יש לעשות זאת בין העליות שבקריאת התורה, אך לא באמצע קריאת התורה או התפילה. למקורות נוספים והרחבה עיינו בספר 'חישוקי חמד' מסכת בכורות, עמ' שלח-שמ.