האם צבעי יכול להתפלל עם בגדיו המטונפים?

שאלה

א. האם מותר לחולה הלבוש בחלוק של בית החולים להתפלל?

ב. האם צבעי שבגדיו מלוכלכים יכול להתפלל כך בבית הכנסת?

תשובה

א. חולה יכול להתפלל אף בחלוק של בית החולים.

ב. צבעי, אם הוא אינו מתבייש ללכת עם בגדיו המלוכלכים גם ברחוב ראשי, יכול הוא להתפלל כך.

הרחבה ומקורות

בילקוט מעם לועז כתוב על הפסוק בבראשית "ויגלח ויחלף שמלותיו'' שמכאן רואים שלפני מלך בשר ודם יש להתלבש ולהתנאות, ומכאן שקל וחומר הוא כלפי מלך מלכי המלכים. זו הסיבה שאדם צריך ללבוש מלבושים מהודרים ולפחות לא מלוכלכים בשעת התפילה. ואמנם ברמב"ם בפרק ה' הלכה א מהלכות תפילה  כתב שעל האדם 'לתקן בגדיו' לקראת התפילה.

עם זאת אצל חולה, פשוט שגם אם היה ניצב לפני מלך בשר ודם היה נותר בחלוק בית החולים, וממילא שיכול הוא להתפלל כך גם לפני הקב"ה.

ובשו"ת ישכיל עבדי חלק ח, הוסיף כי אמנם הוא לא חייב להתהדר בלבושו אולם מוטלת עליו מצוות 'היכון לקראת אלוקיך', וכדי לקיים את המצווה הזו די לו לחולה שילבש משהו מיוחד לקראת התפילה כמו חגורה אחרת או כיפה מיוחדת וכדומה.

גם כאשר יכול החולה ללבוש בגדים מכובדים יותר, אך בשל כך יפסיד תפילה בציבור, עדיף שיוותר בחלוק בית החולים, שהרי כתב הרמב"ם שהוזכר לעיל לגבי 'תיקון הבגדים' לקראת התפילה שאם היה האדם דחוק בזמן או נאנס 'אין זה מעכב', וממילא הפסד תפילה בציבור נחשב בוודאי לסוג של אונס, ועל כן אין מוטלת החובה לתקן את בגדיו.

בעניין צבעי מביא הרב זילברשטיין את פסקו של חמיו הרב אלישיב זצ"ל שאם האיש ''אינו מתבייש ללכת עמהם ברחוב יפו בירושלים, יכול בשעת הדחק ללובשם אף בתפילה" [למקורות נוספים ולהרחבה, ראה חישוקי חמד עמ' צז-צח].