המדור ההלכתי - אריות בבית הכנסת

שאלה
האם מותר לתלות על ההיכל פרוכות שמצוייר עליהם דמויות של אריות? ומה באשר לעופות ואילנות?
 
תשובה 
יש לאסור לתלות פרוכות שמצוייר עליהן דמויות של אריות, עופות ואילנות, וכן יש לאסור להקים צורות אריות מברונזא או שיש וכיוצא בזה.
 
מקורות והערות
הגמרא במסכת עבודה זרה מביאה את הפסוק [בפרשת יתרו] "לא תעשון אתי אלהי כסף, ואלהי זהב לא תעשו לכם" ודרשו חז"ל: "לא תעשו כדמות שמשי המשמשים לפני במרום שהם צורות שרפים ואפנים ומלאכי השרת, וכן צורות ארבעה פנים של המרכבה ביחד שהם: אדם, אריה, שור, ונשר". בתשובת הרשב"א סימן קסז מבואר שכל האיסור לא נאמר אלא כאשר נעשים או מצויירים ארבעת הדמויות ביחד, אולם באור זרוע בסימן רג כתב לאסור גם כאשר מדובר בפרט אחד מתוך הארבעה. בנוסף הביא בספר האור זרוע הנ"ל כי גם אלו המציירים עופות ואילנות בבית הכנסת עושים כנגד ההלכה אם כי שם הטעם הוא מפני החשש כי מראן הנאה של האילנות והעופות יסיח את דעת המתפללים מריכוזם בתפילה וכבר נאמר במסכת אבות "המפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה, הרי זה כמתחייב בנפשו", ואם בדברי תורה נאמר כן, כל שכן בתפילה שמצריכה ריכוז, וכוונה מיוחדת.
 
להרחבה בנושא זה ראה בספרים שו"ת ישכיל עבדי חלק א סימן ח, וילקוט יוסף סימן קנד.