המדור ההלכתי: האם מותר להתפלל ברפאינו על אדם שגזע מוחו נפגע ללא תקנה?

שאלה

ברצונינו לברר אודות התפילה עבור החולה ברפאינו: האם יש להתפלל גם על חולה במצב סופני, וכגון שגזע המח שלו נפגע והרופאים קבעו שעל פי הרפואה הקונוונציונאלית אין כל תקנה למצב זה?

תשובה

פסק הרב אלישיב: גם אם הדבר בגדר נס – התפילה ברפאינו יכולה להקל על מצב החולה ומותר להתפלל עבורו למטרה זו, עם זאת אסור לבקש דבר שהוא נגד הטבע.

הרחבה

כתוב בספר חסידים: "אל יתפלל תפילה שאי אפשר לעשות בקשתו, אף על פי שהיכולת ביד הקב"ה, אין לבקש דבר שאין נעשה [כפי הטבע], כגון אם אשתו הפילה לשמונה חדשים, ברור הוא שאין הולד של קיימא [באותם תקופה כמובן], אין מתפללים עליו שיחיה... ואסור להתפלל שיעשה לו הקב"ה נס בשינוי העולם, שאם יש לו אילן, שיוציא פירות קודם זמנו.

גם במסכת שבת נאמר: "כמה גרוע אדם זה, שנשתנו לו סדרי בראשית".

ומעשה היה באדם שעבר ארוע מוחי קשה. הרופאים קבעו שגזע המח נפגע ללא תקנה, והאיש נותר בגדר צמח. הרב זילברשטיין פנה לחמיו הרב אלישיב בשאלה האם יש להתפלל עליו ברפאינו. השיב הרב: גם אם הדבר בגדר נס, בכל זאת התפילה ברפאינו יכולה להקל על מצב החולה, ומותר להתפלל עבורו למטרה זו, אבל אסור לבקש דבר שהוא נגד הטבע.

כלומר לפי הפוסק הגדול הרב אלישיב מותר להתפלל על אדם כזה שלא יסבול וכדומה, אולם אין להתפלל עליו שיבריא, מאחר שתפילה כזו נוגדת את הנהגת העולם הטבעית.

הרב זילברשטיין מציין כי גיסו הרב קנייבסקי העלה נקודה מעניינת: לעתים גם אדם המכונה 'צמח' מצליח להבריא. כיצד הדבר קורה? מסתבר כי קיימת תרופה, או הליך רפואה קונווציונאלי שעדיין לא נחשף לעינינו, ואין הדבר בגדר 'נס'. אם כך נדמה, כי מותר יהיה להתפלל עבורו, שכן אין זה 'מעל לדרך הטבע', אלא מעל לרפואה הקונווציונאלית המוכרת לנו. להרחבה בנושא מרתק זה, ראה בספר שיעורי תורה לרופאים סימן רלא.