המדור ההלכתי - בנין גבוה מבית הכנסת

 שאלה

האם יש מקור הלכתי לאיסור בניית בנינים גבוהים יותר מבית הכנסת המקומי?

 

תשובה

בגמ' במסכת שבת מוזכרת אזהרה חמורה ואיסור גלוי בדבר איסור בניית בניני מגורים גבוהים מבית הכנסת שבעיר. ועם זאת המקילים כיום לבנות בנינים גבוהים הנישאים מעל בית הכנסת יש להם על מה לסמוך, ובפרט כאשר קיימת צפיפות אוכלוסין, או שמדובר במצוות יישוב ארץ ישראל.

 

הרחבה ומקורות

בגמרא במסכת שבת דף יא כתוב: "עיר שגגותיה גבוהין מבית הכנסת, סופה ליחרב. שנאמר, לרומם את בית אלוהינו וכו". גם בחידושי המאירי במקום הרחיב בחומר האיסור אך הוסיף, כי כאשר הבנינים הגבוהים מוקמים לצורך שמירה וחיזוק העיר או לצורך ריבוי דיורים ועליות [כלומר בנייה כפונקציה של צפיפות ולא לצורך כבוד ושררה] – הדבר מותר. על היתר זה של המאירי פקפק בספר חיים למהר"ח פלאג'י וכתב שמסתימת הפוסקים נראה היה לאסור את בניית המבנים הגבוהים בכל אופן. אמנם ראה בספר שו"ת קרית חנה דוד סימן כט שקיים להלכה את דברי המאירי.

בנוסף יש להוסיף את דברי הבית יוסף [סימן קנד] שקבע כי כל עוד לא נבנים בתי הכנסת כמבני קבע, אלא בדרך ארעי, כמו חלק גדול מבתי הכנסת, לא חלה עליהם, וממילא על הבנינים האחרים שבעיר, אזהרת "עיר שגגותיה גבוהים מביה"כ, לבסוף חריבה". וראה על כך עוד בילקו"י חלק ב סימן קנ, ובשו"ת יבי"א חלק ו סימן כו.