המדור ההלכתי: לשבת על ארגז עץ בבית הכנסת המכיל ספרי קודש ותפילין

שאלה

בבית הכנסת שלנו יש ארגז עץ בו אנו מניחים ספרי תהילים, טליתות ותפילין. מאחר שאנו זוכים למפללים רבים, לפעמים יושבים כמה מהם על הארגז שהופך עבורם למושב. האם הדבר מותר?

תשובה

אין למחות ביד מי שיושב על ארגז כזה, אם כי לכתחילה עדיף כמובן לסדר מושבים 'רגילים'.

הרחבה והערות

הטור בסימן קעא כתב: לא ישב אדם על קופה מלאה תאנים וגרוגרות, אבל יושב הוא על עיגול של דבלה, או קופה מלאה קטניות. ו'הבית חדש' כתב, דווקא בקופה שנעשית מעור, שהיא נכפפת והאוכלין נמאסין [העור מתקפל והאוכלים מתקלקלים], אבל בקופה של עץ שאינה נכפפת, אפילו היו בתוכה ספרים מותר לישיב עליהן וכל שכן אוכלים.

כלומר ארגז עץ עם ספרים מותר בישיבה.

אמנם בט"ז כתב שאם יש בארגז ספרים הדבר אסור, גם כאשר הם מכוסים. וכן כתב המגן אברהם, והוסיף שאם התיבה קבועה בכותל הדבר מותר.

ובספר בכור שור פסק, שניתן לסמוך על הבית חדש ולהקל לישב על ארגז מן הסוג זה, שכן הוא אינו בטל כלפי הספרים, אולם אם יש בתוכו ספר תורה יש להחמיר.

ובברכי יוסף הביא בשם הרד"ק שאם יש מנהג קדום שבספסלי בית  הכנסת מניחים ספרים, טליתות, ותפילין, ויושבים עליהן, אין למחות בידם. להרחבה ראה בספר ילקוט יוסף ח"ב, עמ' שא.