המדור ההלכתי: חיפוש הכרטיס המתאים ללוח ספירת העומר - בשבת

שאלה

בבית הכנסת שלנו קיים לוח ספירת העומר בו מחליפים את הכרטיס המתאים בכל יום. האם בליל שבת, כשמחפשים את הכרטיס המבוקש, לא עוברים על איסור בורר?

תשובה

מותר לחפש את הכרטיס המבוקש ואין בכך משום איסור 'בורר'.

מקורות והרחבה

בספר שמירת שבת כהלכתה כתב "מותר לחפש בכרטסת כדי להוציא ממנה הכרטיס הנחוץ לו עכשיו, ואין בו איסור ברירה גם אם מוציא דרך חיפושו כרטיס שאינו צריך לו" [פרק ג, סעיף מג].

עוד כתב בספר הנ"ל, כי כרטיס שהוצא ממקומו, מותר לחפש את מקומו בכרטסת כדי להחזירו לשם. בהסברים להלכה כותב המחבר הרב נויבירט זצ"ל  בשם הרב שלמה זלמן אויערבך זצ"ל כי הדבר מותר משום שאינו מוציא מהתערובת דבר אלא רק מחפש את המקום הנכון כדי להחזיר את הכרטיס למקומו.

וראה עוד בספר 'איל משולש' שכתב כך:

וכיוצא בזה צלחות מסוגים שונים, המונחות זה על זה, דפים שונים [כגון בדפדפת] המונחים זה על זה – כל אלה הם תערובת שכבות. לכן אסור למיינם ומותר להוציא רק מה שצריך לאלתר.

במקרה שלנו, מדובר בחיפוש על מנת להוציא לאלתר [גלומר לעשות בו שימוש מיידי – להציב את הכרטיס ההולם בלוח הספירה] ומכאן שהדבר מותר.

לעיון נוסף ראה בספר 'ככל אשר שאלת' לגר"א פוזן זצ"ל, עמ' צד-צה.