המדור ההלכתי: להרחיב את בית הכנסת על חשבון תאי השירותים?

האם ניתן להרחיב את בית הכנסת על חשבון תאי השירותים?

שאלה

בית הכנסת שלנו צר מלהכיל את המתפללים הרבים, ועל כן הוחלט להרחיבו על חשבון תאי השירותים [אותם העברנו למקום אחר]. אלא שחלק מן המתפללים לא מוכנים שמקומם יקבע במקום בו היו בתי כסא, שכן הדבר מהווה לדעתם ביזיון בית הכנסת. האם הם צודקים?

תשובה

מאחר ש'הכיסא' [האסלה] נעקרה ממקומה לגמרי, הרי שהמקום התבטל לחלוטין מתואר 'בית הכסא' ומותר להתפלל שם.

הרחבה ומקורות

במשנה במסכת עבודה זרה נאמר: "בית שבנאו מתחילה לעבודה זרה, הרי זה אסור להשתמש בו, אולם אם סיידו וכיירו וחידשו הדבר מותר. כלומר, בית שנבנה לשם עבודה זרה אסור בשימוש אולם אם ניתץ ממנו קצת, וכגון שסייד וכו' הרי שבטל ממנו שם הבית.

לפי הלכה זו נראה שבית הכיסא, שנעקר לגמרי, והמקום שופץ, וסוייד מחדש וכו', לא יהיה חמור מבית עבודה זרה.

ועם זאת יש להעיר מן הגמרא במסכת שבת בה נאמר כי בבית המרחץ אסור להזכיר דברים שבקדושה, ואפילו שאילת שלום אסורה משום שהוא אינו מקום של קדושה. ומוסיפה הגמרא, שגם אם סיידו את בית המרחץ הדבר אסור מפני ש'שם המרחץ' עליו. אם כן גם במקרה זה, מדוע לא נאמר ששם 'בית הכיסא' עדיין נותר.

אולם הפוסקים מבהירים כי שני המקרים אינם דומים. בבית הכסא נעשה שינוי בגופו של בית הכיסא, שכן נעקרה ממנה האסלה – המושב. בבית המרחץ, בסך הכל ניקוהו וסיידוהו כך ששם 'בית המרחץ' עדיין נותר בו. להרחבה ומקורות נוספים ראה בספר ילקוט יוסף חלק ב עמ' רפו, וראה עוד בשו"ת נצח ישראל חלק א' סימן יא.