המדור ההלכתי - רגל על רגל

שאלה
האם מותר לשבת בבית הכנסת 'רגל על רגל' כלומר כאשר רגל אחת מונחת על חברתה?
 
תשובה
ישיבת 'רגל על רגל' היא ישיבה בדרך של שחץ וגאווה ועל כן אסורה היא בהחלט בבית הכנסת.
 
הרחבה ומקורות
 
בספר ראשית חכמה [שער הוראה אות מג] כתב שמכבוד בית הכנסת הוא ש'לא ירים קולו כדרך המלכים'. גם ישיבה בצורה של 'רגל על רגל' היא ישיבה של גבירים ומלכים בביתם ואסורה היא איפא בבית הכנסת.  ובספר בן איש חי פרשת יתרו כתב שבבית הכנסת 'לא יסמוך לאחוריו, ולא לצדדין, ולא יפשוט רגליו, ולא ירכיבם זו על גב זו, אלא ישב באימה ובכבוד".
ומעיקר הדין, ישיבה כזו אסורה היא גם בביתו ולא רק בבית הכנסת, שכן צורה זו היא צורה של שחץ גאווה וגסות רוח. וראה בדרך ארץ רבה [יא] שכתב שהמתיר שרוכי מנעליו ויוצא עמם לשוק, והמניח ירכתו על חברו ['רגל על רגל'] הרי זה מגסי הרוח.
להרחבה בדין זה ראה בספר ילקוט יוסף חלק ב סימן קנא.