המדור ההלכתי: הקמת בית כנסת בבניין משותף

שאלה

בשכונתינו קיים בית כנסת בנוסח אשכנז, אולם אנו, קבוצה של בוגרי ישיבה גם כן בנוסח אשכנז, מבקשים לפתוח בית כנסת נוסף מאחר שאנו חשים כי התפילה בקבוצתנו, תביא לנו יותר תועלת. ביקשנו לפתוח את בית הכנסת בבניין משותף, אך השכנים מתנגדים, האם הם יכולים לעכב?

תשובה

אם יש לכם מקום בבית הכנסת השכונתי, רשאים השכנים להתנגד לבקשתכם. אולם אם הייתם פותחים מנין בנוסח שונה, אין השכנים רשאים לעכב

מקורות והערות

כתב השולחן ערוך בסימן קנ"ו סעיף ג: "וכן יש לו ללמד תינוקות ישראל תורה בתוך ביתו. ואין השכנים יכולים למחות בידו ולומר לו אין אנו יכולים לישון מקול התינוקות של בית רבן, והוא הדין לכל מילי דמצווה שאינם יכולים למחות בידו". וכתב הטור שם בסעיף ח: "מותר לעשות כל מילי דמצווה כגון להתפלל בעשרה" וכו'.

עשיית בית כנסת היא חיוב המוטל על העיר. אם רוב בני העיר זקוקים לבית כנסת בנוסח מסויים, חייבים בני העיר לבנות בית כנסת בנוסח זה. במקרה בו קיים בית כנסת מרכזי, למשל בנוסח חסידי, וקבוצת אנשים קטנה יותר מבקשת לפתוח בית כנסת נוסף בנוסח אשכנזי, אין בני העיר מחוייבים לבנות עבורם בית כנסת, לפי שאינם הרוב, אבל וודאי שאינם יכולים לעכב בידם מלפתוח בית כנסת, גם בבניין משותף שכן בית כנסת הוא חיוב המוטל על בני העיר כאמור, ואין להם כל יכולת למנוע מהם להתפלל בנוסח המקובל מאבות אבותיהם ואדרבה אסור להם לשנות ממנו, וכל הנוסחאות קדושים כמו שמבואר בספרים הקדושים בשם רבנו חיים ויטאל.

אמנם במקרה בו קיים כבר בית כנסת באותו נוסח, ויש בו מקום לכולם, רשאים השכנים לעכב את בני הקבוצה להקים לעצמם בית כנסת בבית המשותף, שכן הם יכולים לומר להם: איננו חייבים לדאוג לתועלת הפרטית של כל יחיד ויחיד בקיום מצוותיו. ומה הדין במקרה שבו בית כנסת כזה יוביל ליצירת שיעורי תורה נוספים שלא היו מתקיימים ללא הקמתו, מסתבר שעל זה אין השכנים יכולים לעכב אך יש לדון אצל דיין מוסמך כל מקרה לגופו. להרחבה ומקורות נוספים ראה בספר מנחת צבי עמ' כ-לא.