הצבעה לתפקיד הגבאות כאשר המועמד הוא קרוב משפחה

{jcomments off}שאלה

 

בבית הכנסת שלנו מתקיימות בחירות לתפקיד 'גבאי' בית הכנסת. אחד מן המועמדים הוא ראובן שלו שלשה קרובים [שני אחים וגיס] המתפללים בבית הכנסת. המועמדים האחרים טוענים כי השלושה פסולים מלהצביע שכן הם מוטים לטובת קרובם, האם הם צודקים בטענתם?

תשובה

מותר לכל אחד מבני הקהילה להצביע, גם עבור קרובו, ובתנאי שהוא אכן מאמין כי האיש מתאים לתפקיד.

הרחבה ומקורות

כידוע, קיימים מקרים רבים בהם שיתופו של קרוב משפחה בנושא הנידון פסולה. כך למשל בענינים משפטיים, עדויות, פסיקת דין וכן הלאה. אמנם בעניינים הנוגעים לסדרי הקהילה לא נאמרה הגבלה זו.

בספר שו"ת הרשב"א [א, תרפ], מסביר כי בכל סוגי השותפות שעושה ציבור מסויים, נהגו על פי מנהגי הקהילות שכל השותפים רשאים לדון ולהצביע גם אם ידוע שלאחד מהם עלולה להיות נגיעה לנושא הנידון. הלכה זו נפסקה גם בשולחן ערוך וברמ"א חושן משפט סימן לז סעיף כב.

ההסבר העומד מאחורי הלכה זו הינו גם פרקטי: הציבור קיבל כבר מתחילה להשתתף ביחד באופן כזה שגם הנוגעים בדבר יוכלו להביע את דעתם בכל נושא.

ללא קבלה הזו לעולם לא ניתן היה לקבל הכרעה בשאלות ציבוריות שכן בסופו של דבר תמיד למישהו מבני הקהילה יש איזו שהיא שייכות לנידון, כספית, או אישית, ויצטרכו לבקש בכל סוגיא את הכרעתם של אנשים מבני קהילה אחרת. זהו כמובן דבר שאינו מתקבל על הדעת.

יחד עם זאת, אין ספק שההרשאה הזו המאפשרת לכל אחד להביע את דעתו בנושאים הציבוריים היא בתנאי שהדבר נעשה משיקולים ענייניים. אם אדם סבור שקרובו אינו מתאים לתפקיד, והוא בוחר בו מחמת שיקולים שאינם ענייניים, וכגון שהוא מחבב אותו וכו', הדבר אסור. להרחבה ומקורות נוספים ראה בספר משפטי התורה ח"ג עמ' קפד-קפו.