המדור ההלכתי: רופא שנשא נכריה

האם ניתן לכבד בפתיחת ארון הקודש רופא שנשא נכרייה?

שאלה

רופא גדול, בעל מידות טובות ורודף צדקה מבקר בבית הכנסת וראשי הקהל רוצים לכבדו בפתיחת ארון הקודש, אלא שרופא זה נשוי לאשה נכריה, ויש הטוענים כי כיבודו בפתיחת הארון מבזה את התורה, מאידך טוענים הגבאים, אי כיבודו ירחיק אותו מן הקהילה, מה יעשו?

תשובה

שאלה זו הובאה לפני גדולי הפוסקים, הרב פיינשטיין התיר לכבדו, ואילו הרב אלישיב אסר.

הרחבה ומקורות

רבי משה פיינשטיין בספר אגרות משה [או"ח ח"ב סימן נא] דן בסוגיה זו והשיב כי הגמרא במסכת סוטה מספרת על אגריפס שכאשר הגיע לפסוק "ולא תוכל לתת עליך איש נכרי" זלגו עיניו דמעות לפי שלא היה מזרע ישראל. אמרו לו: אל תתירא אגריפס אחינו אתה. אומרת על כך הגמרא כי באותה שעה נתחייב שוונאי ישראל כליה על שהחניפו לאגריפס. לכאורה על פי גמרא זו, יש איסור 'להחניף' לרופא שנוהג באיסור חמור ולכבדו בתפיחת ההיכל.

אמנם, אומר הרב פיינשטיין יש חילוק בין המקרים. שכן כי כל איסור החנופה הוא כאשר מסכימים עם המוחנף על האיסור שעבר כמו במקרה אגריפס ששימש כמלך, אכן במקרה של הרופא אין הכיבוד שייך לעצם העבירה שעבר, שכן פתיחת הארון אינה מאשרת את איסור הנישואין לנכריה, ואינו אלא כיבוד בעלמא, שהכל יודעים מדוע מכבדים אותו.

הרב אלישיב חולק על כך ומעיר כי גם אם אין בכך חנופה, מכל מקום יש כאן ביזיון לתורה, שעושים אתה שימוש לפיוס הרופא שיישאר בקהילה. מחמת הביזיון הזה אסר הרב אלישיב כיבוד מן הסוג הזה. להרחבה ראה עוד בספר קב ונקי סימן לח עמ' סד-סה.