המדור ההלכתי - על זכויות וחובות בבית הכנסת

 אחד מן המתפללים לא משלם דמי חבר ולא תורם כמקובל כאשר הוא עולה לתורה. הגבאי החליט כי הוא לא זכאי לזכויות כגון עלייה לתורה, עליה לעמוד וכו'. המתפלל לא מכחיש אך הוא טוען כי הגבאים הם אנשים לא אמינים ועל כן הוא מבקש לערוך בחירות לגבאות ואז הוא מבטיח כי ימלא אחר חובותיו.

 
השאלות: האם רשאי הגבאי לשלול מהמתפלל את זכויותיו? האם למתפלל קיימת זכות התביעה ל'בחירות' או לערעור אמינותם של הגבאים?
 
 
תשובת הרב
א] לגבאים שנבחרו יש את כל הזכות לקבוע את כללי וחוקי בית הכנסת ובכלל זה את תקנת 'מס החבר'. הגבאים רשאים, להפעיל את שיקול דעתם ולהחליט כי מי שאינו משתתף ב'מס החבר' לא יוכל ליהנות מזכויות 'חבר בית הכנסת' כמו עלייה לתורה, שליח ציבור וכן הלאה.
ב] אם מוחזקים הגבאים כאנשים ישרים אין זכות ביד אחד מהמתפללים לדרוש קיום בחירות חדשות, אלא ימתין לבחירות שתיערכנה בזמן קבוע כמקובל בכל בתי הכנסת.
 
מקורות
גבאי בית הכנסת רשאים לקבוע תקנות וכללים לטובת בית הכנסת ולטובת הציבור לפי שיקול דעתם. הלכה זו מבוססת על ההנחה כי לגבאים יש מעמד של - 'ז' טובי העיר' וכפי שמבואר בירושלמי שהובא בביאור הלכה [אורח חיים סימן קנג, ז]. ז' טובי העיר הם גוף שנבחר על ידי תושבי העיר כסמכות על הרשאי לקבוע תקנות, לחוקק חוקים, ואף לקנוס קנסות לטובת כלל הציבור. מעמדו של גוף זה מבוסס על הגמרא במסכת בבא בתרא דף ח, ב. גם בספר חלקת יעקב מציין כי לגבאים ש מעמד של 'שבעת טובי העיר' ביחס לענינים מסויימים. לאור האמור, פסק בספר משפטי התורה חלק ג סימן לה כי החלטת הגבאי בענינו של אותו מתפלל סרבן, תקפה וחוקית.
 
ובענין בקשת המתפלל לבחירות חדשות. הנה, אם הגבאים נהנים ממוניטין של אנשים ישרים על רוב הציבור, אין בכוחו של אחד מן המתפללים לערער את אמינותם. הגבאים אמנם נדרשים להציג אחת לשנה דו"ח כללי על הוצאות והכנסות בית הכנסת אך לא מעבר לכך. הבחירות איפא יתקיימו במועדן כנהוג בבתי כנסת אחרים [בענין זה ראה עוד בשו"ע וברמ"א יו"ד תחילת סימן רנז, ובספר משפטי התורה הנ"ל].