קביעות מקום לתפילה

את חודש כסלו פותחת פרשת ויצא ושם נאמר: ' ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים' (כח,יז).

אמרו חז"ל כל מקום שהוזכר בו 'מקום' הכוונה לבית המקדש, על אברהם אבינו ע"ה נאמר: 'וילך אל המקום' (כב,ג), על יעקב אבינו ע"ה: 'ויפגע במקום' (כח,יא), ועל דוד המלך: 'עד אמצא מקום לה' (תהילים- קלב,ה), נמצא שאבותינו ע"ה הכירו וידעו ערכו וגדולתו של מקום זה שהוא הר המוריה והוא מקום המקדש העליון וזה הוא בעצם שער השמיים. והסביר רש"י על אתר: שער השמים- מקום תפילה להעלות תפילתם השמימה.

פלא עצום! איך שבמשך כל כך הרבה דורות ומכל העולם פוקדים את שריד קודשנו הכותל המערבי ושוטחים תפילה לריבון העולמים ומבקשים קרבתו וישועתו יתברך, כנאמר (שיר השירים,ב,ט) 'הנה זה עומד אחר כותלנו' השומע את תפילתנו והעונה לבקשתנו, וגם כשישראל מתכנסים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שהם מקדש מעט, וכידוע שעל פי המסורת כל מקום שנזרקה שם אבן מבית המקדש שם צמח ופרח לו בית כנסת ובית מדרש.

וישראל בכל מקום שנמצא וקובע תפילתו ומכיוון ליבו לאביו שבשמים ולבית המקדש מיד עולה תפילתו לשמיים.

ויש הסבר יפה על הנאמר: 'אמר רבי חלבו אמר רב הונא כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו' (ברכות, ו') היינו אברהם אע"ה שהוא הראשון שידע 'מקום' המקדש העליון, וכך בניו אחריו הכירו וידעו. יעזור ויסייע לקובע מקום לתפילתו, שתעלה תפילתו משער השמיים. משל לאדם שקודח חור בתקרת הגג: לא דומה אם הוא קודח במקום אחד לבין אם הוא עושה קידוחים כל פעם במקום אחר. והנמשל כשאדם קובע מקום לתפילתו אזי הוא קודח במקום אחד ויוצר צינור להמשכת השפע מהמקום העליון.

כפשוטם של דברים, ירושלים ומקום המקדש זהו המקום ששם נמצא 'שער השמים' ומשם כל התפילות עולות, כאומרם: תלפיות-תל שכל הפיות פונים אליו, ללא צורך בקידוחים ופתח משנה, והבן.

שמעתי פעם, שמספרים משמו של הרבי מליובאוויטש זיע"א, כאשר בתחילת דרכה של קום המדינה ביקש הרבי לקבוע מקום ויישוב לחסידיו, אז הוצע לו מספר אפשרויות ע"י נשיא המדינה דאז חיים הרצוג, שכידוע היה בקשרי ידידות עם האדמו"ר מליובאוויטש. למרבה הפלא מתוך מבחר אפשרויות שהוצע לו, בחר הרבי דווקא את אזור העיר לוד (כפר חב"ד של היום הסמוך ללוד).

מדוע בחר הרבי דווקא את המקום הזה, שאלו הנשיא הרצוג? הרבי השיב במשפט הבא: "אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמים", אך הנשיא הרצוג לא הבין, ירושלים היא שער השמיים,לא?! השיבו הרבי בלשון מליצה, הרי לך שהעובדה שכל הנכנס לישראל והיוצא מישראל עובר דרך נתב"ג לוד, ולכן נפת לוד היא בחזקת "שער השמיים".

בימים אלו אם כן, מופנית הקריאה לרבני וגבאי בתי הכנסת לחזק את קהילותיהם בדבר החשיבות של קביעת מקום תפילה.

גליון זה, כפי שנמסר לי מוקדש לנושא מנייני קרליבך, בנוסח בעל המנגן רבי שלמה קרליבך ז"ל.

ניגונים בתפילה הינם דבר חשוב וכבר נאמר בתהילים - הללוהו, בתקע שופר; הללוהו, בנבל וכינור.הללוהו, בתוף ומחול; הללוהו, במינים ועוגב.הללוהו בצלצלי-שמע; הללוהו, בצלצלי תרועה.

למרות זאת חשוב להזכיר: גם מניינים אלו צריכים להיות בקביעות. להתפלל בכל פעם במניין אחר 'יותר נחמד' אינו דבר ראוי. שירים ומנגינות הינם דבר חשוב אך לא פחות חשוב הוא לקבוע מקום לתפילתו כפי שהסברנו.

חודש טוב ומבורך.