מתפקידם של הגבאים: בית כנסת שיש בו מניין אוהבים מיד נגאלים

דבר מעניין הוא שהיארצייט היחיד שמוזכר בתורה הוא פטירת אהרון הכהן, והוא בראש חודש אב. המעיין בספר 'מנורת המאור' המיוחס לרבי  יצחק אבוהב זצ"ל, ימצא כי ביום שנפטר אהרון הכהן, נקראו שמונים אלף תינוקות על שמו, ולמה? כי היה אהרון אוהב שלום ורודף שלום, ומשכין שלום בן  אדם לחברו ובן איש לאשתו, אהבת הזולת לאין ערוך. אולי זה גם מה שמסמן לנו שבכדי לזכות לגאולה בקרוב, כנגד החורבן שארע בחודש זה, יש להרבות באהבת הזולת כדוגמת אהרון הכהן, ולא פלא שחז"ל אמרו: בית כנסת שיש בו מניין אוהבים מיד נגאלים.

 

עוד דבר נלמד מהפרשה הפותחת את חודש אב.

"והצילו העדה את הרוצח מיד גאל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה וישב בה עד מות הכהן הגדול אשר משח אתו בשמן הקדש" (לה,כה). רש"י על אתר בד"ה 'עד מות הכהן הגדול': שהוא בא להשרות שכינה בישראל ולהאריך ימיהם, והרוצח בא לסלק את השכינה מישראל ומקצר את חייהם, אינו כדאי שיהא לפני כהן גדול, דבר אחר, לפי שהיה לו לכהן גדול להתפלל, שלא תארע תקלה זו לישראל בחייו: ע"כ.

 

המעיין יראה כיצד התורה מתייחסת ובעדינות רבה לרוצח בשגגה, נותנת לו הזדמנות  לנוס לעיר מקלט ולחיות את חייו שם עד מות הכהן הגדול, ולא עוד שמובא בחז"ל שהייתה אימו של הכהן הגדול מאכילה את אנשי עיר מקלט, ולמה? שמה תתקבל תפילתם וימות בנה הכהן. ומהדברים הנ"ל צ"ע גדול.

 

על פי השקפת התורה יכול להיות אדם שהוא צדיק, חסיד, קדוש ועניו, והוא רוצח,ל"ע. הכיצד?! כגון שהרג את הנפש בשגגה (לא בכוונה תחילה). הרבה אנשים לא יודעים להבחין בדקות העניין ובין עברה לעברה, אדם שהרג את הנפש, עבר למעשה על לאו אחד, חד פעמי מהתורה, שכמובן איסור חמור הוא, אך חמור יותר אדם שמחלל שבת בפרסיה ומתגלח בתער רח"ל, שהוא עובר על כמה וכמה איסורים ולאווים בכל רגע. לצערנו הרב היום השופטים בבית המשפט של ערכאות, הם בכלל אפיקורסים ואינם שומרי תורה מצוות, ויש  מהם חמורים יותר מאלו המואשמים בהריגה על ידם אשר מושיבים אותם במאסר של שנים ארוכות ואולי בכלל הם חפים מפשע, אתמהה.

 

"והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם.." הם מצילים אותו לאחר מעשה והוא הכהן היה לו להתפלל שלא יבוא הרוצח לידי מעשה, וכך מסביר רש"י הקדוש מדוע גם מנהיג הדור שהוא לכאורה הצדיק והכשר של הדור נתפס בעוון הדור, באומרו "עד מות הכהן הגדול". לכאורה מה הכהן הגדול שנמשח בשמן הקודש אשם? אלא שהיה לו להתפלל על הדור, שלא יגיעו לכלל עברה ורציחה כאמור, וכנגד אותה תפילה שלא התפלל הכהן הגדול, יש בכוחו של הרוצח (בעיר מקלט) להתפלל עד כי ימות  הכהן הגדול, וע"י כך הרוצח ישתחרר, והדברים מבהילים מאוד!!

 

חשבונות שמים: בדרכו של משה להר סיני ראה יהודי שיורד לשתות מים בנהר, ולפתע נפל לו הארנק מבלי שירגיש  בדבר, עבר אדם אחר ומצא לאותו ארנק ושמח שמחה גדולה, בינתיים מאבד הארנק חזר על עקבותיו לחפש את הארנק, ולעניו ניצב אדם שלישי שהגיע לאותו נהר לשתות מים, שאלו  (המאבד) האם הוא מצא את הארנק, והלא השיבו שלא, מתוך כך התווכחו בניהם וקם (המאבד) והרגו. משה שאל להקב"ה הודיעני נא דרכך ואדעך? אמר הקב"ה למשה המוצא מצא את ארנקו שלו, וההורג גואל דם אביו, מפני שזה (השלשי) הרג אביו, נמצא תיקון לעולם.

 

למסקנת הדברים: תפקידנו הרבנים והגבאים ואנשי הציבור לגרום לשלום בתוך בתינו ובסביבותינו, ולא לתת לשום אדם להכניס את יצר הרע לתוך בית הכנסת, כי ידוע שבבית הכנסת מחביא השטן את הכלים שלו, כי הוא יודע שאסור שיהיה מניין אוהבים כנ"ל, ולכן תפקיד רב בית הכנסת לאחד ולאגד את הקהל ולא ליצור מחנות מחנות רח"ל.

 

ברכת חודש טוב ומבורך וגאולה בקרוב אמן