זכרונות מאבא זצ"ל על הזהירות בכבוד בית הכנסת

זוכרני שפעם הוא ביקש מאחותי שתחי' שתעשה לו כרטיס ועליו תכתוב באותיות קידוש לבנה "אני לא מדבר בבית הכנסת", ובכל פעם כשהיו באים אליו לדבר בבית היה מוציא את הפתק מהכיס, ובחכמה היה נמנע מלדבר לשון הרע או דיבורי חול בבית הכנסת

ר' אלון חאמי

יש שפירשו ששורשו ומקורו של חודש אלול בא מהתרגום (במדבר פרק יג –ב) "ויאללון ית ארעא", ויאללון לשון חיפוש וחיטוט. חודש אלול הוא הזמן הנכון והמתאים ביותר לפשפש במעשים ולעבוד על המידות.

כמעט ואין אדם שנולד עם מידות אלא שעיקר העבודה בזה העולם לתקן את המידות. כמה מאיתנו באים לבית הכנסת או לבית המדרש בכוונה לעשות מצוות וח"ו נכשלים בעברות חמורות. כגון דיבור בבית הכנסת שע"ז אמר הזוהר הקדוש כל מאן דמשתעי בבית כנישתא לית לה חולקא באלוקי ישראל רח"ל.

לפני כשבועיים הסתלק מאיתנו אאמו"ר ועט"ר סעד יצחק חאמי זצ"ל שהיה בעל מידות נעלות ודוגמא לחיקוי לסובבים אותו. זוכרני שפעם הוא ביקש מאחותי שתחי' שתעשה לו כרטיס ועליו תכתוב באותיות קידוש לבנה "אני לא מדבר בבית הכנסת", ובפעם נוספת ביקש גם כרטיס נוסף "אני לא מדבר לשון הרע ".

אמו"ר זצ"ל היה מיושבי בית המדרש, בכל יום היה משכים ומעריב לבית הכנסת ומסתופף בצל החכמה. מדי פעם כשהיו באים אליו לדבר בבית הכנסת או ח"ו לשון הרע, היה אמו"ר זצ"ל מוציא את הפתק מהכיס, ובחכמה היה נמנע מלדבר לשון הרע או דיבורי חול בבית הכנסת, וגם היה זוכה לתוכחה שאין בה משום בושה, בבחינת 'הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא'.

כמעט בכל בית כנסת או בית מדרש נמצאים שלטים האוסרים לדבר בבית הכנסת בשעת התפילה וקריאת התורה ומזה נראה כאילו יש היתר לדבר שלא בשעת הקריאה או התפילה רח"ל. אין פוצה פה ואין מצפצף בעניין. לפעמים עלינו הגבאים והרבנים להשתיק את המדברים והמפטפטים כי אחרת ח"ו אנו עלולים להיתפס בעוונם. ולכן על האחרים בבית הכנסת לעורר את הקהל בעניין הלכות כבוד קדושת בית הכנסת, כי הרבה לא יודעים שבית הכנסת זה לא מקום של מפגש והעברת אינפורמציה, שלצערנו נובעת  מטעות יסודית של יושבי קרנות.

ולכן יש לדעתי להציב אחראי אחד ומיוחד שיעיר ויעורר את הציבור. מומלץ שאותו אחד יהיה בעל מידות תרתי משמע, שבקהל מכבדים אותו וגם מפחדים ממנו, כפי שהיה מקובל בדורות הקודמים.

וזוכרני שפעם בא אחד וחירף את אמו"ר זצ"ל בבית הכנסת ואבא לא ענה לו, וקיבל את הדברים באהבה, וכשבא וסיפר לי זאת הזכיר את הנא': "השומע חרפתו ואינו עונה, דומה לצאת השמש בגבורתו", והבן.

ומכאן, שחייבים אנו לעבוד על המידות שלנו דווקא בימי חודש אלולו שמסוגלים לעורר ולחזק אותנו.

ויהי רצון שיתרבה השלום ואהבה בנינו ונזכה לקיים ומקדשי תיראו.

חודש טוב ומבורך

אלון חאמי ס"ט

עצרת התעוררות ושלושים להסתלקותו של רבי יצחק סעד חאמי זצ"ל תתקים ביום ראשון ט"ו אלול, בהשתתפות הרבנים הגאונים.

תפילת מנחה בשעה 19:00.

העצרת תתקיים בבית הכנסת שער השמים, רחוב עין גדי 18 חולון.