משכין שלום - על תפקידו של הגבאי בבית הכנסת

לא היה בית כנסת או בית מדרש שבו לא היה מגיע אהרן הכהן ומשכין שלום - על תפקידו של הגבאי בבית הכנסת

פרשיות השבוע 'מטות ומסעי' מחוברות הן, ובעצם מסכמות לנו את חלקי חומשי התורה וכאן מסתיים לו ספר במדבר. מצינו שבפרשת מסעי מוזכרת הפעם השנייה בתורה הסתלקותו של אהרון הכהן, כפי שנאמר:  "ויעל אהרון הכהן אל הר ההר על פי ד' וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחדש החמישי באחד לחדש, ואהרון בן שלוש ועשרים ומאת שנה במותו בהר ההר".

בטרם נבהיר מדוע נזכר גם בפעם הזו פטירת אהרון, יובהר שאחת הסיבות שאנו מחברים את הפרשיות האלו כדי להדביק את ספר דברים (המכונה 'משנה תורה') המוזכר בו "איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם"  לסמוך ליום ט' באב, וזאת משום שמגילת איכה הנקראת בו.

כידוע יום ראש חודש אב הינו החודש החמישי למניין החודשים שאנו מונים מניסן. והוא בעצם יום  פטירתו של אהרון הכהן ע"ה. לזכר כך נודע זו הפעם השנייה בתורה על מותו של אהרון, כי זכר צדיק לברכה ודבר בעיתו מה טוב(ולכן סמוך לו פרשת מסעי המדבר אודות פטירתו).

לאהרון הכהן הייתה מידה מאוד מיוחדת שבלטה בו, אהרון היה איש שאוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבם לתורה. כפי שאמר התנא באבות: "הלל אומר הווי מתלמידיו של אהרון.."

מצינו  בספר במדבר (חוקת,כ-כט) " ויראו כל העדה כי גוע אהרון ויבכו את אהרון שלושים יום כל בית ישראל: " וברש"י על אתר: "ואנשים והנשים בכו אותו לפי שהיה אהרון רודף שלום, ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו".

מה יותר מתאים שבימי בין המצרים יוזכר אהרון הכהן. ימים שבהם נחרבו בית ראשון ובית מקדש שני, ואמרו חז"ל שהבית השני קשה מכולם שעד היום כמעת 1950 שנה הבית חרב ואנחנו בגלות. וזאת שבהיות והייתה בו 'שנאת חינם' שהיא קשה יותר מגילוי עריות, שפיכות דמים, ועבודה זרה, רח"ל.

וכבר הורונו חכמים שבית המקדש השלישי יבנה בזכות 'אהבת חינם' כתשובת המשקל לחטא האחרון. ובוודאי שאין לנו מורה דרך 'באהבת חינם' יותר מאהרון הכהן שביום ראש חודש אב הסתלק וזאת כדי שנתעורר לתשובה. ודווקא ביום זה כתוב "ויבכו אותו כל בית ישראל" האנשים והנשים, כי כולנו חייבים 'באהבת חינם'. ואם יש זכות לדור ומתעוררים לתשובה מיד מתעוררים גם הרחמים ומיד נגאלים.

פעם אמר חכם אחד לחברו, למדתי מה זו 'אהבת חינם' מ'שני שיכורים'! פעם היו שניים טובעים בשכרותם, אחד אמר לחברו אתה אוהב אותי? השיב לו חברו, בוודאי מה השאלה! התוכל להוכיח לי שאתה אוהב אותי? הלה, מיד טפס אותו בחוזקה ונשקו נשיקה עזה בלחיו, ענה לו חברו, עדין אין זה אומר שאתה אוהב אותי, כי אם הייתה אוהב אותי הייתה יודע מה חסר לי.

תפקיד הגבאי ורב בית הכנסת לאחד את השורות וליישר את ההדורים בין המתפללים, "חדשים גם ישנים" כפי שאמרו חז"ל. שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה'. ישנם הרבה אנשים שרוב שעות היום מקרבים "רחוקים" ו"מתרחקים מהקרובים" רח"ל. הייתכן שאת הקרובים אליהם הם שוכחים??

בואו נלמד מאהרון הכהן שלא היה משאיר בית מדרש אחד או בית כנסת אחד שלא השכין שם שלום, ואשרי הגבאי או הרב שעושים כך, שעליהם אמר הכתוב שהם מתלמידיו של אהרון. כזה ראה וקדש.

יהי רצון שנזכה כולנו יחד לאהוב איש את רעהו ולהרבות אהבה ואחווה שלום ורעות בארץ ונזכה ונראה עין בעין בשוב ה' לציון ברחמים אמן.

חודש טוב ומבורך