מי הם חברי 'ועדת הביקורת'

מי הם חברי 'ועדת הביקורת', ומה ההבדל בינה לבין ה'גוף המבקר'? חלק שני.
 
בפרק הקודם עסקנו בחברי 'ועדת הביקורת', מטרתה וזהות חבריה. פרק זה ישלים  את סוגיית גופי הביקורת ויתייחס לסמכויותיה תפקידיה וזכויותיה של הוועדה.
 
ועדת הביקורת כשמה כן היא, אמורה לבדוק ולבקר את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה. כמו כן נדרשת ועדת ביקורת לעקוב אחרי פעילות העמותה ולבחון האם היא אכן ממלאה את מטרותיה. דוגמא רלוונטית: האם העמותה אכן מפעילה בית כנסת, מערך שיעורים, מקווה טהרה, ספרייה מרכזית, וכולל אברכים.
 
על וועדת הביקורת מוטלים תפקידים נוספים כפי שיפורט:
 
א. מלבד בדיקת פעילותה של העמותה וההתאמה למטרותיה, מוטלת על ועדת הביקורת החובה לבדוק את נושאי המשרה בעמותה. במילים פשוטות לבחון האם מקבלי המשכורות אכן מבצעים את עבודתם כראוי. האם הם שומרים על טוהר מידות, האם הם מנסים לחסוך או שהם מרשים לעצמם לבזבז את כספה של העמותה, האם הם מנסים להיות יעילים ואפקטיביים. לעניינינו, האם הרב, הגבאי, השמש, איש התחזוקה, ואחראי המקווה ממלאים היטיב את תפקידיהם. מדובר בבדיקה חשובה ורגישה, שכן לא אחת מכירים חברי וועדת הביקורת את נושאי המשרה ואף חיים אתם באותה קהילה. על אף זאת הם נדרשים להתעלות מעל לרגשותיהם ולדווח על כל חריגה ברמה הפרסונאלית.
 
ב. בדיקת ביצוע החלטות האסיפה הכללית והועד.
 
ג. השתתפות בדיוני הוועד והצעות לייעול ותיקון ליקויים.
 
ד. בחינת עניניה הכספיים של העמותה הכולל את בדיקת פנקסי החשבונות ואת תשלומי השכר והמשכורות הקבועות.
 
לוח זמנים ודוחו"ת
אחת לשנה נדרשים חברי ועדת הביקורת לערוך בדיקה כללית של כל הנאמר לעיל. כמו כן אחת לשנה יערכו חברי הוועדה בדיקה מעמיקה של אחד האלמנטים המוזכרים.
 
לאחר הבדיקה הכללית, ידונו החברים בדו"ח המילולי ובדו"ח הכספי, ויגישו את המלצותיהם לוועד ולאסיפה הכללית. מלבד נמענים אלו יעברו ההמלצות גם לרשם העמותות.
 
דו"ח נוסף אותם נדרשים חברי הוועדה להכין הוא 'דו"ח ביקורת' הכולל המלצות והתייחסות לליקויים שהיו בעבר ולתיקונם. את ההמלצות והתיקונים שנעשו או שלא נעשו יסבירו חברי הוועדה בהתאם לנסיבות.
 
זכויות ועדת הביקורת
בחלק הראשון בסדרה זו הזכרנו שלחברי הוועדה יש זכות לקבל שכר עבור השתתפותם כחברים בוועדה. זכות נוספת הנתונה בידם היא ההרשאה לדרוש מהוועד לכנס אסיפה כללית שלא מן המנין ולדון בממצאי הבדיקה. אם חברי הוועד לא מתכנס בתוך 21 יום מיום הבקשה רשאית וועדת הביקורת לכנס את האסיפה הכללית.
 
לוועדת הביקורת יש זכות לעיין בכל עת ולפי דרישה, בכל פנקסי החשבונות של העמותה, ואף לצלם מסמכים. הם יכולים גם לבקש מכל חבר בעמותה מסמכים שבעיניהם הם רלוונטיים למילוי תפקידם.
 
כאשר וועדת הביקורת סבורה כי העמותה לא מתנהלת כשורה, אלא שהיא לא מצליחה לאתר את הליקויים עקב הסתרת מידע, יש לה זכות חוקית [לאחר תיאום עם רשם העמותות],  לשכור חוקר פרטי שיבחן ויחקור את דרך ניהול העמותה.
 
לסיכום: בעמותה תקנית, שחברי וועדת הביקורת שלה הם אנשים ישרים הממלאים את תפקידם כהלכה, לא כדאי להוליך שולל את חברי הוועדה. בפרק הבא נעסוק עוד מעט בגופים המבקרים של העמותה.