מה נדרש על מנת לחדש את האישור על ניהול תקין

 עמותה המבקשת לחדש את האישור על ניהול תקין לשנת 2013. עלה לפעול כבר עתה ולוודא כי היא נערכת לכך מבעוד מועד כראוי. שכן האישור שכרגע נמצא ברשותה לשנת 2012, תקף רק עד 31 בדצמבר 2012, ועל מנת שהוא יחודש בזמן עליה לטפל בכך, כאמור.

 
המסמכים הנדרשים הנם כדלהלן:
·          דוחות כספיים לשנת 2011.
·          דוח מילולי לשנת 2011
·          המלצות ועדת הביקורת לאישור הדוחות הכספיים הנ"ל. דוחות כספיים ודוח מילולי!.
·          פרוטוקול אסיפה כללית לאישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי.
·          רשימת מקבלי השכר הגבוה לשנת 2011.
·          רשימת תורמים מעל 20,000 ₪ בשנה, לשנת 2011.
·          דיווח על תרומה מיישות מדינית זרה
·          אישור על תשלום האגרה השנתית לרשם העמותות/העדר חובות בגין תשלומי אגרה.
 
להלן, רשימת המסמכים אותם יש להגיש לרשם ההקדשות לצורך קבלת אישור על ניהול תקין לחברות לתועלת הציבור:
·          דוחות כספיים לשנת 2011.
·          דוח מילולי לשנת 2011
·          פרוטוקול אסיפת בעלי המניות לאישור הדוחות הכספיים והדוח המילולי
·          המלצות ועדת הביקורת לאישור הדוחות הכספיים הנ"ל. דוחות כספיים ודוח מילולי!.
·          פרוטוקול דירקטוריון החברה למינוי מבקר פנים בחברה שמחזורה עולה על 10 מליון₪
·          רשימת מקבלי השכר הגבוה לשנת 2011.
 
ככל שהחברה או העמותה נמצאת בתכנית הבראה עקב גרעון, עליה לצרף לנ"ל, מאזן בוחן ושאר מסמכים נלווים כנדרש על פי תכנית ההבראה
 
בהתאם להחלטת רשם העמותות נדרש להגיש את הדוחות השנתיים בגין שנת 2011 עד ליום 30 ביוני 2012.
יחד עם זאת עמותות המיוצגות ע"י רואי חשבון – גובש הסדר אורכות המאפשר לרואי החשבון להגשי דוחות כספיים לעמותות מיוצגות בפריסה עד חודש ספטמבר, בכפוף להגשת אחוז של הדוחות הכספיים לכל תקופה.
 
להלן, פירוט הפריסה המאושרת לשנת 2012:
עד ליום 1 ביולי – 40% מן הדוחות
עד ליום 31 ביולי – 20%
עד ליום 30 באוגוסט – 20%
עד ליום 14 באוקטובר – 20%
 
דברי החוק והפסיקה המופיעים בחוזר זה אינם נוסח רשמי. רק הנוסח הרשמי של החקיקה בסדרה שלהלן, נשתדל לעמוד בס"ד, על עקרונות, על ההיבטים השונים: הניהוליים, המשפטיים והמיסויים. בכל הנוגע להתנהלות של גוף ציבורי בכלל ובתי כנסת בפרט.
 
נשמח ליצירת קשר/ ולתת ביטוי במסגרת המאמרים שיבואו בהמשך.
להערות תגובות ובכלל שיעלו לאור פניותיכם.
 
אין לראות באמור לעיל חוות דעת וכיוצ"ב. בכל נושא ועניין יש להיוועץ עם אנשי המקצוע הרלבנטיים.
 
בברכה,
 
 

מנחם מ. אקרמן

 

רואה חשבון

                                                            
 

ההסתדרות 16, פתח תקווה

 

טלפון - 9347618 - 03

 

פקס -   9349550 – 03

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.