האם עובדי בית הכנסת רשאים לקבל הלוואה מהגמ"ח של הקהילה?

בטורי האחרון עסקתי בחלקה השני של סוגיית הלוואת כספים מעמותה לעמותה. בפרק זה אשלים את הכללים השייכים לנושא זה.

בקצרה אזכיר כי נדרשים מספר תנאים כמו התאגיד הלווה הינו תאגיד ללא מטרת רווח, מטרות התאגיד הלווה הנן מטרות דומות למטרות של העמותה המלווה, ההלוואה אושרה כדין על-ידי הוועד של העמותה המלווה, נחתם הסכם הלוואה בין העמותה לתאגיד הכולל תנאי הלוואה סבירים, לרבות שיעורהריבית, תנאי ההחזר ומועד הפירעון, הוסדרו בטחונות סבירים לפירעון ההלוואה, אין במתן ההלוואה כדי לפגוע בפעילות העמותה המלווה, הועד שוכנע כי יש לעמותה הלווה יכולת לעמוד בהחזר ההלוואה במועדים שנקבעו, למיטב ידיעת הועד ועל סמך נתונים שהוצגו לו אין ליקויים משמעותיים בהתנהלותהעמותה הלווה.

האם ניתן להלוות לעובדי העמותה?

לאחר שעסקנו בשאלת העברת הלוואות מעמותה לעמותה עולה השאלה האם עמותה גדולה למשל, שלה מאה עובדים רשאית להפעיל  קרן הלוואות לעובדים.

דוגמא: ישיבה גדולה, או בית כנסת ענק שלו עובדים רבים [או אפילו בית כנסת קטן, רק ששם מן הסתם הסבירות כי העמותה תהיה מסוגלת גם להלוות לעובדים כסף נמוכה יותר], רוצה לתת לעובדים שלו פריווילגיה מיוחדת – הלוואות.

ובכן החוק מתיר זאת, אבל בתנאי שתנאי ההלוואה סבירים, ובהתאם למקובל בשוק לעניין הלוואה של מעביד לעובד.

בעניין זה אבקש לציין את דבריו של דוד שי ראש מוקד פיתוח בחברת חילן שנשאל על נושא זה בדיוק: האם יש חוק שקובע את תנאי ההלוואות לעובדים? וזו תשובתו שמחמת בהירותה אבקש לצטטה במלואה:

למרות שלפעמים נוצר הרושם שכל רגע בחיי העובד מוסדר על-ידי חוק זה או אחר, אין חוק שעוסק בקביעת תנאיה של הלוואה שנותן המעסיק לעובדיו. תנאי ההלוואה, ובפרט גובה הריבית ותקופת ההחזר של ההלוואה, נקבעים על-ידי המעסיק, ובדרך כלל הם עדיפים על תנאיה של הלוואה בנקאית. החוק עוסק בנושא אחד בהקשר זה: כללי החיוב במס בגין ההלוואה.

מה קורה בעמותות שכל כולן מיועדות למטרת הלוואה, ולמשל עמותת גמ"ח.

במקרה כזה מורה החוק כי העמותה תהא רשאית לתתהלוואות בהתאם למטרותיה, ובלבד שתקבע קריטריונים סבירים, מפורטים וברורים למתןההלוואות ותקפיד על שוויון בין מקבלי ההלוואות בהתאם לקריטריונים שקבעה.

אסיים בכלל או ליתר דיוק בהגבלה חשובה בסוגיא זה.

העמותה אינה רשאית לתת הלוואות לחברים שאינם עובדים. יוצא מכלל זה היא עמותה שמיועדת להלוואות כאמור, כמו גמ"ח, שאז ניתן להלוות כמובן. במקרה כזה ניתן להלוות לחברים שאינם חברי ועד או חברי ועדת ביקורת.

בזאת סיימתי את נושא הלוואות בעמותות. בפרק הבא אפתח בנושא מתן ותשלומי מילגות – נושא רלוונטי לבתי כנסת רבים המפעילים מערך מן הסוג הזה.