בית הכנסת התרוקן ממתפלליו, האם תוכל העמותה להתאחד עם בית הכנסת השכן? חלק שני

בטורי הקודם עסקתי בסוגיית מיזוג עמותות. הסברתי כי בעקבות המיזוג של חברה א לחברה ב יחוסל התאגיד של חברה א. החובות כמו גם הזכויות עוברות לחברה ב. הסברתי גם כי האסיפה הכללית או הוועד חייבים לבדוק את מטרת העמותה המתמזגת מול העמותה הקולטת, כאשר לצורך העניין קיים חשש כי תורמיה של עמותה א לא יתרמו לעמותה ב חייבים חברי הוועד לקחת זאת בחשבון לפני שהם מאשרים את המיזוג.

 

ברשימה זו אעלה מספר כללים ותנאים נוספים לקראת מיזוג בין עמותות.

ראשית חשוב לציין כי המיזוג טעון את אישור הדירקטוריון והאסיפה הכללית, אך אין צורך שההסכמה תינתן פה אחד. די ברוב של 75 אחוזים מכלל חברי הוועדה כדי שהמיזוג יאושר. יוצא מן הכלל הוא כאשר בתקנון החברה נקבע במפורש כי צריך רוב של 90 אחוזים, או אפילו של מאה אחוזים.

 

כאשר התאגידים קשורים טעון המיזוג גם את אישור ועדת הביקורת או הגוף המבקר של כל אחד מהתאגידים המתמזגים.

כאן בוודאי אתם שואלים את עצמכם מה הם 'תאגידים קשורים'?

 

להלן הגדרות החשב הכללי:

1. מלכ"ר אחר אשר לו קשרים כספיים עם העמותה.

2. אדם ו/או גוף משפטי אחר הנותן שירותים ו/או הנותן הלוואות לעמותה והקשור קשר משפחתי / משפטי / עסקי למי מחברי הועד או חברי ועדת הביקורת של העמותה.

3. מלכ"ר לו חברי ועד ו/או חברי ועדת ביקורת או מנהלים המשותפים לו ולעמותה וכן, מלכ"ר שלמנהליו יכולת להשפיע על פעילות העמותה או מינוי בעלי תפקיד בה.

4. צדדים קשורים כהגדרתם בגילוי ד עת 29 של לשכת רואי חשבון  בישראל  כמפורט בסעיף 4 לגילוי דעת - "צדדים קשורים" לצורך גילוי דעת זה הם:

 (1) צדדים שאחד מהם, במישרין או בעקיפין: מחזיק בעשרה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של הצד האחר או מכוח הצבעה בו או מהסמכות למנות בו מנהלים, או רשאי למנות את המנהל הכללי, או מכהן כמנהל או כמנהל כללי.

(2) כל תאגיד, שצד, כאמור בסעיף משנה (1) של סעיף זה מחזיק בו עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו או מהסמכות למנות מנהליו.

(3) בני זוג וקטיניהם (ילדיהם).

 

בכל המקרים הללו כאמור טעון המיזוג גם את אישור ועדת הביקורת או הגוף המבקר של כל אחד מהתאגידים המתמזגים.

 

האם זה רלוונטי  לבתי כנסת? התשובה חיובית בהחלט. לא מעט בתי כנסת, בעיקר גדולים, הם בתי כנסת 'משפחתיים'. במשך דורות הפעילו בני המשפחה את בית הכנסת, ולעתים חלו התפצלויות בעמותות [לפעמים בעקבות סכסוכים לצערינו], ומאוחר יותר הם מבקשים לשוב ולהתאחד, אלא שבשני העמותות נמצאים בני משפחה, או שאחד מהם מחזיק במניות של העמותה השניה. למקרים כאלו רלוונטיים הכללים של החשכ"ל.