אפשר רכב בבקשה? האם רשאית עמותה להעמיד מכונית לרשות היו"ר?

ברשימתי הקודמת עסקתי בהחזרי גמולים עבור השתתפות בישיבות לחברי הועד וליושב ראש, כמו גם לתשלומים עבור נסיעות בישראל ובחו"ל.

 

ציינתי שהעמותה רשאית לשלם לחבר הועד או ליושב ראש שיצא לחוץ לארץ, לגיוס כספים לצורך העניין, במידה והתקיימו שלשה תנאים. בקצרה: החלטה מראש על סוג הפעילות, תשלום ההוצאות אושר על ידי הועד, וההוצאות יהיו סבירות.

 

לתנאים אלו אבקש להוסיף הבהרה נוספת.

 

כאשר מדובר בעמותה שהמחזור הכספי שלה עולה על 100 מיליון ₪ ניתן לאשר, לצורך קידום מטרות העמותה[על פי התנאים והאופרציה שתוארה בטור הקודם], גם הוצאות מסוג אחר שאינן הוצאות נסיעה – בישראל, או נסיעה ושהייה בחו"ל.

 

כמובן שהתנאי הוא שהן יהיו בקשר עם פעילות לקידום מטרות העמותה.

 

שאלה מעניינת בה ארצה לעסוק היום היא: האם יושב ראש הועד או חבר בה רשאי ליהנות מהטבה שמקיימת העמותה?

דוגמא: עמותת בית הכנסת מחלקת בכל ערב פסח סלי מזון לנזקקי הקהילה. בסל ירקות, מיץ ענבים, בשר וכדומה. האם אחד מחברי הועד, הנחשב לאדם נזקק, רשאי ליהנות מסל כזה? או שמא מדובר בניגוד אינטרסים?

החוק קובע שהדבר אפשרי.

 

יו"ר הועד או חבר ועד רשאי לקבל הטבה הקשורה בפעילות שמקיימת העמותה רק במסגרתעמידתו בקריטריונים ככל חבר עמותה אחר או הציבור הרחב, ככל שהוא עומד בקריטריוניםהכלליים לקבלת הטבה. כלומר אם אין סיבה מיוחדת להדיר אותו מקבלת ההטבה הוא רשאי להשתתף בה כמו כל אחד אחר.

נקודה נוספת אותה אפתח בפרק זה אם כי בוודאי  לא אוכל לסיימה היא העמדת רכב ליו"ר הוועד או לחבר עמותה. האם הדבר אפשרי?

ובכן, ככלל העמדת רכב ליו"ר הועד או לחבר ועד באופן קבוע ככלל אסורה, שכן יש בכך משום 'תמורה בשווהכסף'.

עם זאת יש מקרים שהדבר אפשרי, ולמשל כאשר הועד עוסק בשאלת החזר הוצאות הכרוכות בפעילות יושב ראש הועד או חבר העמותה. במקרים כאלו ניתן להעמיד לרשותם רכב.

דוגמא: היו"ר נוסע לארה"ב לחזר על פתחי נדיבים לטובת העמותה. כדי להסתובב מבית לבית הוא זקוק לרכב. העמותה רשאית לספק לו רכב בדיוק כשם שהיא רשאית לתת לו החזר הוצאות. יחד עם זאת המחוקק מדגיש כי העמדת הרכב תהיה רק לצורך אותם נסיעות 'ספציפיות ובגינן בלבד'.

נדמה שאין צורך לומר שחל איסור על שימוש ברכב לצרכים פרטיים, או אפילו מעורבים עם פעילות העמותה.

בפרק הבא ארחיב מעט בנושא חשוב זה.