מגייס כספים לצורך בניית בית הכנסת: האם זכאי להחזר הוצאות?

בטורים הקודמים הזכרנו כי לחברי הועד יש זכות לקבל גמול עבור השתתפות בישיבה. כתבתי אז כי יו"ר הועד, חברי הועד וועדת ביקורת רשאים לקבל רק גמול עבור השתתפותם בפועל בישיבות.

כמה הוא הגמול הזה? ישנה תקרת סכום, והוא מתעדכן משנה לשנה, בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן. את הגמול המדובר, רשאית רק האסיפה הכללית של העמותה לאשר. גם את עצם קיומו וגם את גובהו.

אולם מלבד הגמול כאמור, ישנה אפשרות לקבל גם החזר הוצאות בקשר להשתתפות בישיבות בכפוף לשיקולי העמותה.

אלא ששיקולים אלה אינם שרירותיים. ישנם חמישה מקרים בלבד בהם רשאית העמותה לשקול האם לשלם החזר הוצאות.בטור הקודם הזכרנו שלשה מקרים, בטור זה נוסיף מקרה נוסף אחד:

אם העמותה איננה משלמת כלל גמול עבור השתתפות בישיבות, או שמשלמת גמול חלקי עבור השתתפות בישיבות, הנמוך מהסכום המרבי שקובעות התקנות, רשאית העמותה לשלם החזר הוצאות ליו"ר ועד, חבר ועד או לחבר ועדת ביקורת גם אם לא מתקיימים התנאים המפורטים במקרים שצויינו בטורי הקודם, לפי כללים ונהלים שתקבע האסיפה הכללית תוך התחשבות במספר הישיבות ובהוצאות שהוצאו בפועל.

הגמול המופחת המשולם [במידה והוא משולם] יחד עם החזר ההוצאות - לא יעלה על הסכום המרבי עבור גמול מקסימלי לישיבה והחזר ההוצאות לפי המקרים שצוינו לעיל, שניתן היה לשלם לאותו אדם לפי התקנות.

החזר הוצאות אפשרי גם בהקשר של קידום מטרות עמותה, ובכך אגע בחלקו השני של הטור.

מלבד הגמול עבור ההשתתפות והחזר הוצאות בהקשר להשתתפות זו, העמותה יכולה לשלם לחבר הועד או ליושב ראש את הוצאות הנסיעה בישראל, כמו גם השהיה [מלון, מזון וכו'] מחוץ לישראללצורך פעילותו לקידום מטרות העמותה.

לצורך העניין, בית הכנסת הגדול בעיר, נזקק לשיפוץ דחוף, ויושב ראש העמותה התנדב לנסוע לחוץ לארץ ולחזר על פתחי נדיבים כדי לגייס תרומות לצורך השיפוץ. העמותה רשאית לשלם לו את הנסיעות לארה"ב לצורך העניין, כמו גם את השהייה שלו במלון במקום.

לצורך כך נדרשים שלשה תנאים:

הועד החליט מראש, באישור ועדת הביקורת, על סוגי הפעילויות שיבצע חבר הועד או יו"ר הועד עבור העמותה. דוגמא הוחלט שיו"ר הועד יסע לצורך גיוס כספים. יו"ר הועד אינו יכול לטייל בדוכני מעצבים בטענה כי הוא בודק אפשרויות עיצוב לבית הכנסת...

אם כן יו"ר הועד מקבל גמול שנתי, ולא החזר מיוחד - אין חובה לקבל החלטה זו.

תנאי שני הינו שתשלום ההוצאות בפועל אושר ע"י הועד.

התנאי האחרון הוא שההוצאות יהיו סבירות בנסיבות העניין.

יושב הראש הועד לא ישתכן במלון רודולף היסטוריה כשהוא נוסע לגייס כספים לבית הכנסת השכונתי...

יש להתחשב בהחזר ההוצאות המקובל בשירות המדינה, והאסיפה הכללית תקבע נהלים וכללים לעניין זה אחת לשנה.

הנוסע –יו"ר והעד, או חבר הועד, דיווחו לוועד העמותה על תכנון ההוצאות ועל הפעילות המיועדת, וזה דיווח לאסיפה הכללית על ההוצאות ששולמו וכמובן על תוצאות הפעילות [השליח הצליח לגייס מיליון ₪, כאשר ההוצאות הסתכמו ב-25 אלף שקלים, או חלילה להיפך...].