מה קורה כאשר חברי ועד בית הכנסת גרים בארצות הברית?

בטורי הקודם עסקתי בשאלת הגמול השנתי ליו"ר הוועד וציינתי כי במקרים מסויימים רשאי יושב ראש הועד לקבל גמול שנתי של 300 אלף שקלים. בטור זה אבחן את נושא החזר הוצאות בהקשר להשתתפות בישיבות, בנוסף לגמול עבור השתתפות בישיבה.

אנסה להסביר מעט יותר: בטורים הקודמים הזכרנו כי לחברי הועד יש זכות לקבל גמול עבור השתתפות בישיבה. כתבתי אז כי יו"ר הועד, חברי הועד וועדת ביקורת רשאים לקבל רק גמול עבור השתתפותם בפועל בישיבות.

כמה הוא הגמול הזה? ישנה תקרת סכום, והוא מתעדכן משנה לשנה, בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן. את הגמול המדובר, רשאית רק האסיפה הכללית של העמותה לאשר. גם את עצם קיומו וגם את גובהו.

אולם מלבד הגמול כאמור, ישנה אפשרות לקבל גם החזר הוצאות בקשר להשתתפות בישיבות בכפוף לשיקולי העמותה.

אלא ששיקולים אלה אינם שרירותיים. ישנם חמישה מקרים בלבד בהם רשאית העמותה לשקול האם לשלם החזר הוצאות.

המקרה הראשון הוא כאשר חבר הועד יו"ר הועד או חבר ועדת הביקורתשל בית הכנסת לצורך העניין, גרים בישראל במרחק העולה על 40 ק"מ ממקום קיום הישיבה.במקרה כזה רשאית העמותה לשקול החזר נסיעות. אחת לשנה תתכנס האסיפה הכללית ותקבע את טבלת הסכומים לפיה ישולמו החזרי הנסיעות.

מקרה שני עוסק גם כן בהחזר נסיעות, אולם זאת כאשר יו"ר הועד, חבר הוועד או חבר וועדת הביקורתהוא אדם עם מוגבלות, שהציג אישור רופא שהוא נדרש להוצאות נסיעה מיוחדות עקב מוגבלותו.

מה היא הגדרת אדם עם מוגבלות? האם מי שלקה בשפעת קשה, נחשב מוגבל? ברור כי הגדרה זו הינה בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עםמוגבלויות התשנ"ח 1998: "אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית - קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי תחום אחד או יותר מתחומיהחיים העיקריים".

המקרה השלישי הוא כאשר עמותה עומדת על מחזור של למעלה מ-50 מיליון, ולמעלה משלישה אינם תושבי ישראל.

גם במקרה כזה רשאית העמותה באישור מיוחד של האסיפה הכללית לשלם הוצאות החזר נסיעה ושהייה בפועל [מלון וכדו'], ליושב ראש הועד וחברי הועד עבור ישיבת ועד אחת בלבד בחו"ל. ההיגיון העומד מאחורי זה פשוט: מאחר שלמעלה משליש מחברי הועד גרים בחו"ל, יש צורך לערוך אחת לשנה ישיבה גם בחו"ל, ועל כן העמותה רשאית לשלם החזר הוצאות ושהיה.

ומה קורה כאשר יותר ממחצית חברי הועד הם תושבי ארה"ב למשל?

במקרה כזה רשאית העמותה לשלם הוצאות החזר נסיעה ושהייה בפועל [מלון וכדו'], ליושב ראש הועד וחברי הועד עבור שתי ישיבות ועד בלבד בחו"ל.

כמו במקרים הקודמים, גם כאן יתבצע התשלום לפי טבלת סכומים שתקבע האסיפה הכללית אחת לשנה.

אוסיף רק, שהאסיפה הקובעת את טבלת הסכומים נדרשת לשים לב לכללים הנהוגים בשירות המדינה בעניין.

בטור הבא אסיים את המקרים בהם רשאית העמותה לשקול החזר הוצאות [מעבר לגמול] ואנסהלפתוח את נושא החזר הוצאות בהקשר לקידום מטרות העמותה.