באיזו עמותה רשאי יושב ראש הוועד להרוויח 300 אלף ₪ לשנה?

בטור זה אסיים  את נושא החזרי הגמול עבור השתתפות בישיבות העמותה, שאת חלקו הראשון פרסמתי בחודש הקודם.

כפי שציינתי קיים החזר גמול עבור השתתפות בישיבות, ולצורך העניין, חבר ועד בית הכנסת או יו"ר הועד, רשאים לקבל תגמול כספי עבור השתתפותם.

כאמור בחלק הראשון ישנה תקרת סכום של גובה הגמול, והוא מתעדכן משנה לשנה, בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן.

את הגמול המדובר, רשאית רק האסיפה הכללית של העמותה לאשר. גם את עצם קיומו וגם את גובהו.

נקודה חשובה נוספת: גמול זה כולל את כיסוי כל ההוצאות שהיו ליושב ראש הוועד בקשר להשתתפותו בישיבות [למשל החזרי נסיעות אל מקום האסיפה], וכן החזר הוצאות לחבר הוועד או יושב ראש הוועד בקשר לקידום מטרות העמותה.

 

סכומים בעמותות גדולות

עמותה גדולה, לצורך העניין מוסדות המפעילים בתי כנסת, ישיבות, ספריות וכן האלה, שמחזור הכספים שלהם עולה על 500 מיליון ₪, גם אם מכהן בה מנכ"ל, יש ליושב ראש הועד זכות לקבל גמול שנתי עד 300,000 ₪.

לעיל צויין כי, הגמול השנתי אינו במקום החזרי ההשתתפות בישיבות, והוצאות עבור העמותה. דין זה אינו חל כאן. בעמותות כאלו, גמול זה הינו במקום כל גמול אחר עבור ההשתתפות בישיבות, הוצאות הישיבה וכו'.

 

יחד עם זאת ישנם כמה מגבלות להענקת סכום [נאה] זה:

א. הגמול השנתתי אינו עולה על שכרו השנתי של המנכ"ל. כלומר, לא ייתכן שהמנכ"ל, שהוא מינוי מקצועי ירוויח פחות מיושב ראש הוועד.

ב. יושב ראש הוועד מקדיש לתפקידו בעמותה לפחות 25 שעות שבועיות [כ-3.5 שעות ביום].

ג. הוא אינו עוסק בעבודה נוספת. כלומר אין הוא מקבל משכורות נוספות ממקומות אחרים. עם זאת הוא רשאי לכהן כדירקטור או תפקיד מקביל בתאגיד אחר, וגם לעסוק בהוראה במוסד להשכלה גבוהה בתאגיד אחר.

ד. הגמול אושר על ידי האסיפה הכללית שהשתכנעה כי שלשת התנאים לעיל מתקיימים.

 

אציין כי ארגון 'מנהיגות אזרחית' - ארגון הגג של העמותות והאלכ"רים (=ארגונים ללא כוונת רווח) בישראל, התנגד להלכה זו המאפשרת לשלם גמול ליושבי ראש בעמותות ובחל"צים.

במכתב שכתבו הסבירו כי הם סבורים שתשלום גמול בהיקף כה גבוה ביחס לתגמולים שאושרו בעבר יגביר את הביקורת הציבורית המושמעת כלפי התנהלות העמותות ושכר המנהלים, ויפגע בכלל ארגוני המגזר השלישי.

מה הם כן מציעים? לטענתם התקנות המתייחסות לעמותות ולחל"צים שמחזורם השנתי עולה על 500 מליון ₪ אינם רלוונטיים לרוב העמותות, ולמעשה מדובר במספר מצומצם מאד של ארגונים. על כן, נכון יותר לטעמם לקבוע תקנה המאפשרת לשר המשפטים לאשר חריג, בכפוף לאישורה של ועדת החוקה, חוק ומשפט, מאשר לבצע חקיקה גורפת הנושאת מסר שאינו הולם את ארגוני החברה האזרחית.

בטור הבא אסיים את נושא הגמול השנתי ואציין מקרים בהם ניתן לקבל לצד הגמול השנתי גם החזר הוצאות בעבור השתתפות בישיבות.