מה ההבדל בין 'שכר' ל'גמול' בהקשר של חברי עמותה?

בטורי הקודם עסקתי בשאלת השכר לחברי העמותה, וכמה מותר לשלם לעובדים. על פי אילו פרמטרים נבחן שכרם של עובדי העמותה? המסקנא היתה כי עמותה לא רשאית לשלם לחברי הוועד וחברי ועדת הביקורת שכר, אלא גמול ישיבה והחזר הוצאות בלבד.

בפרק זה אנסה להסביר מהו אותו תשלום גמול לחבר הועד, ליושב ראש, ולחבר ועדת הביקורת שהותר בחוק.

נפתח בלשון החוק: סעיף 22א לחוק העמותות קובע כי האסיפה הכללית רשאית להחליט על תשלום שכר לחברי ועד ולקבוע את גובה השכר, בכפוף לתקנות שהתקין שר המשפטים בעניין.

מאידך סעיף 33 לחוק קובע כי: כי מי שנותן שירותים לעמותה בשכר, שלא כחבר ועד או כחבר ועדת ביקורת, אינו יכול לכהן בוועד או בועדת ביקורת.

כלומר אסור לחבר ועד או לחבר ועדת ביקורת להיות עובד של העמותה או לתת לה שירותים שונים בשכר, ולצורך העניין, אסור לחבר ועד של בית הכנסת להעניק שירותי מיזוג לבית הכנסת, וכך גם לא שירותי גננות בגינת בית הכנסת.

האם מותר לחבר העמותה לקבל שכר בדרך עקיפה? ולמשל, לחבר יש מחסן אותו הוא משכיר לבית הכנסת לצורך ספרייה, או שהוא מקבל שכר דרך גורם שלישי משותף לו ולבית הכנסת? התשובה כמובן שלילית.

הסיבה לכך ברורה: קיימת שאיפה שבמוסדות יכהנו חברים שרק טובת העמותה לנגד עיניהם, ולא רווח אישי. לכך יש להוסיף כי מדובר במוסד ללא מטרות רווח, כך שאין כל אפשרות שחבר ירוויח תועלת אישית מחברותו באסיפה.

אז מה כן מותר להם לקבל?

יו"ר הועד, חברי הועד וועדת ביקורת רשאים לקבל רק גמול עבור השתתפותם בפועל בישיבות.

כמה הוא הגמול הזה? ישנה תקרת סכום, והוא מתעדכן משנה לשנה, בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן.

את הגמול המדובר, רשאית רק האסיפה הכללית של העמותה לאשר. גם את עצם קיומו וגם את גובהו.

ראוי להדגיש כי גם כאשר משלמת העמותה את אותו 'גמול' ליו"ר הועד, חברי הועד, ויו"ר ועדת ביקורת, אין הכוונה שישנם יחסי עובד מעביד ביניהם, ומכאן שהם לא יהיו זכאים לתוספות סוציאליות או לזכויות על פי הדין להם זכאי עובד, כגון ימי מחלה, ימי חופש, דמי הבראה.

להלן שלשה כללים מרשם העמותות סביב הגמול ליושב ראש הוועד:

א. עמותה רשאית לשלם ליושב ראש הוועד בעד כהונתו כיושב ראש הוועד, גמול שנתי שאינו עולה על 323,150 שקלים חדשים בשנה, אם הגמול כאמור אינו עולה על שכרו השנתי של המנהל הכללי, ובלבד שהאסיפה הכללית אישרה מתן גמול כאמור לאחר שהשתכנעה כי יושב ראש הוועד מקדיש לתפקידו כאמור 25 שעות שבועיות לפחות וכי אינו עוסק בעבודה נוספת; קבעה העמותה כאמור, יבוא הגמול השנתי במקום כל גמול אחר לפי תקנות הגמול.

ב. גמול כאמור בתקנת משנה כולל כיסוי של כל ההוצאות שהיו ליושב ראש הוועד בקשר להשתתפותו בישיבות הוועד ולכהונתו כיושב ראש הוועד..

ג. כפי שכבר ציינתי לעיל, יושב ראש ועד לא זכאי לתמורה נוספת כלשהי מהעמותה על הגמול או החזר ההוצאות לפי תקנה זו.