האם כדאי להפוך את בית הכנסת לעמותה?

האם כדאי להפוך את בית הכנסת לעמותה? רו"ח מנחם אקרמן משיב

'מעט בית מקדש' פנה אלי בעקבות בקשת אחד הקוראים בדבר "כדאיות הפיכת בית כנסת לעמותה", ואני שמח להיענות לבקשה.

 

הנני להבהיר כבר בראשית דבריי, כי אין באמור חוו"ד ו/או המלצה מלפעול או להמנע מלפעול באופן כזה או אחר. מלבד הבהרת העניין על היבטיו השונים.

מתוכן הפניה עולה לכאורה, כי בית הכנסת פעיל ויתכן שאיננו מאוגד תחת גוף משפטי כלשהו.

באופן זה, אפשר להניח כי פעילות בית הכנסת במקרה הטוב מתנהלת בשקיפות כלפי חברי בית הכנסת בלבד. בהתאם לרמה המקצועית בדיווחים הנערכים ונמסרים לחברים ע"י גבאי בית הכנסת. לטוב ולמוטב!!

דין וחשבון אם וככל שנערך נמסר לחברי בית הכנסת ונתון לשבט ביקורתם אם בכלל, בלבד!

באופן זה הגבאים נהנים מחופש פעולה וגמישות מלאה בפעולתם בכלל ובפעילות הכספית בפרט.

להלן, נבחן את ההיבטים וההשלכות המעשיות בהפיכת בית הכנסת לעמותה.

 

הבטי המיסוי

·        מעצם העובדה כי מתקיימת פעילות כספית ציבורית חלים על בית הכנסת הוראות ניהול ספרים. על אופן ניהול הספרים רישומי הנהלת החשבונות, רישום ההכנסות, רישום ההוצאות, רישום הנכסים ורישום ההתחיבויות.

·        הפיכת בית הכנסת לעמותה מאפשרת / ומחייבת רישום במע"מ כמלכ"ר וכמוסד ציבורי במס הכנסה. לעניין זה השלכות מעשיות בחובת הגשה ודיווח שנתיים על פעילותה הכספית לרשויות המס!

·        מלבד זאת, התנהלות הכספית צריכה להתנהל עפ"י הוראות ניהול ספרים כאמור וכבעלת תיק פעיל במס הכנסה היא נמצאת תחת פיקוח רשויות המס ומחייבת את הנהלת בית הכנסת לפעול בהתאם. נביא להלן דוגמאות מעשיות:

א.    רישום תקבולים- החובה לרישום ההכנסות בסמוך למועד קבלתן. לרבות הכנסות ותרומות בשווי כסף!

ב.     ביצוע התשלומים- רק כנגד חשבונית מס - כדין!  בתי כנסת אשר משלמים שכר לרב בית הכנסת ו/או לבעלי תפקידים, אף כאלו המשמשים בקודש, יוכלו לעשות זאת באמצעות דיווח תשלומי שכר או כנגד חשבוניות מס כדין. לחזן, בעל תוקע, בעל קורא, שמש וכיוצ"ב. כך גם תשלומים למנקה!.

ג.       ככלל מוסד ציבורי פטור ממס על עודף הכנסות על ההוצאות ככל שהן הופקו מפעילות הציבורית אך יחד עם זאת ישנן חבויות במס שהמוסד יכול להתחייב בו כגון:

מס שכר - כאשר סך המשכורות השנתיות עולה על כ-160 אלף ₪.

הוצאות עודפות - תשלום מס בשיעור 90% על הוצאות חריגות שאינן מותרות כגון מתנות, כיבודים ועוד'.

 

רישום בית הכנסת כעמותה

רשם העמותות גיבש כללים הנוגעים לרישום בית כנסת כעמותה.

להלן נפרט בקצרה את עיקר הכללים:

א.    כאשר אחת ממטרות העמותה המבקשת להרשם הנה ניהול בית כנסת על המייסדים לצרף מסמך נלווה לבקשת הרישום המפרט האם בית הכנסת כבר קיים ו/או שהכוונה להקים בית כנסת חדש. האם רשומים נכסים או זכויות בנכסים על שם בית הכנסת. האם מתנהל בית כנסת נוסף במקום בו פועל או עתיד לפעול בית הכנסת המבוקש לרישום כעמותה.

ב.     פירוט מיהו בעל הזכויות בקרקע עליה מתעתדים להקים בית כנסת.

ג.       כאשר בית כנסת קיים מבקש להפוך לעמותה יש להמציא פרוטוקול אסיפה של חברי בית הכנסת הכולל החלטות לענין זה. רישום כעמותה, בחירת  ועד, שם, מטרות ותקנון.

ד.     חברי הועד שנבחרו ירשמו כמייסדי העמותה לפי הענין ניתן יהיה לצרף את כל חברי בית הכנסת או נציגות שנבחרה לכך כחברים לעמותה.

ה.    לאור ריבוי בתי כנסת בעלי שמות דומים יש לכלול לשם העמותה המוצע את שם היישוב בו הוא נמצא.

 

סיכום מההיבט המעשי

א.    ככל שפעילות הכספית של בית הכנסת הופכת להיות מהותית. על הגבאים לבחון את החובה החלה עליהם מכח פקודת מס הכנסה ככל הנוגע לדיווח והוראות ניהול ספרים.

ב.     יחסי הגומלין של בית הכנסת עם הרשות המקומית בכל הנוגע להסדרת הקצאה של הקרקע עליהם יושב בית הכנסת לרבות תמיכה בפעילות השוטפת של הרשות בפעילות העמותה, אינה מתאפשרת ללא התנהלות כגוף משפטי מוסדר! עמותה או חברה לתועלת הציבור וכיוצ"ב.

ג.       כאשר חברי בית הכנסת נרתמים לגיוס תרומות מהקהילה ומתורמים ונדיבים ומעונינים לעודד קבלת תרומות באמצעות ההכרה כמוסד ציבורי לפי סעיף 46. הדבר יתאפשר רק בהתאגדות מסודרת וקבלת אישור ניהול תקין כתנאי סף להגשת בקשה להכרה כמוסד ציבורי כנ"ל.

הנ"ל נכתב למידע כללי ואין בו כדי לחוות דעה או מתן ייעוץ בענין.

 משרד רואי חשבון מנחם מ. אקרמן

מייל מזכירות - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טלפון: 03-9347618