המחאות, והעברות בנקאיות בבית הכנסת

האם ניתן להעביר לעמותת בית הכנסת כספים באמצעות 'העברה בנקאית'? ועל מה יש להקפיד כאשר עושים שימוש בהמחאות?

בטורי הקודם עסקתי בשימוש במזומנים ובהמחאות כאשר הודגש כי לא יינתן אישור לעמותה שמשלמת הוצאות מזומן [מלבד הוצאות הניתנות במסגרת קופה קטנה].

בטור זה אעסוק עוד מעט בנושא ההמחאות, וכן בהעברות כספיות מחשבון הבנק.

כאשר נותן בית הכנסת המחאה לנותן שירות, עליו להקפיד כי על ההמחאות יחתמו שני מורשי חתימה מטעם העמותה. מורשי החתימה ממונים על ידי האסיפה הכללית, או ועד העמותה כפי שמציין התקנון.

לנוחיותכם, מצורף טופסדיווח על החלטת ועדת העמותה, על מינוי מורשי חתימה.

יש להקפיד שעל ההמחאה יהיה כתוב שמו של המוטב, וכן הסכום המדוייק, ורק לאחר מכן להחתים את מורשי החתימה. במילים אחרות, אין להכין פנקס שיקים 'מוכן' עם חתימות, ולמלא אותו בהתאם לצורך, אלא להחתים באופן נקודתי.

למוטב בלבד

אם בהתנהלות העסקים היומיומית חשוב לרשום על המחאות 'למוטב בלבד', כדי לא להיגרר לשימושים לא נאותים בהמחאות, הרי שבכל הנוגע לענייני העמותה – עליה להקפיד על כך שכל ההמחאות הנרשמות על ידה תכלולנה את המילים המציינות כי חיוב הוראת החשבון הוא 'למוטב בלבד' [עם סימון 'קרוס'].

הסיבה לחיוב זה הנכנס לחקיקה לפני כארבע שנים הוא כדי לשמור על שקיפות ובקרת איכות נאותה. כאשר ההמחאות אינן 'מתגלגלות', קל יותר לעקוב אחרי ניהולה התקין של העמותה.

העברה בנקאית

האם ניתן להעביר כספים מחשבון העמותה לחשבון אחר?

התשובה היא בהחלט כן, אולם עם הגבלה ברורה: אין לעשת זאת באמצעות הטלפון. את העברה ניתן לעשות רק באמצעות הפקס.

כלל זה רלוונטי הן במקרה בו מועבר הכסף לחשבון בנק אחר, והן כאשר הוא מועבר אל חשבון העמותה, ובמקרה שלנו, הן כאשר בית הכנסת מעביר תשלום לחשבון הבנק של חברת המזגנים, והן כאשר גוף פילנתרופי מעביר כסף לחשבון בית הכנסת.

זו הסיבה שקרנות רבות המבקשות תרומות מציינות כי ניתן להעביר תרומה לקרן... בנק.. סניף... באמצעות הפקס...

יצויין כי גם כאשר נעשה שימוש בפקס, יש לדאוג לחתימת מורשי החתימה כאמור.

בפרק הבא אעסוק בנושא נפוץ מאד: שימוש בכרטיסי אשראי. כבר אציין, כי שימוש בכרטיסי אשראי – אולי הכלי הנפוץ ביותר בהתנהלות היומיומית שלנו, מהווה בעייה כאשר מדובר בעמותות שכן הוא אינו מאפשר את חתימת שני מורשי החתימה כפי שתואר.

יחד עם זאת, ניתן לעשות בו שימוש בצירוף תנאים וכללים שיפורטו ב"ה בטור הבא.