מה חייב לכלול דו"ח השכר, ומדוע בכירי העמותה פוחדים ממנו?

{jcomments off}בגליון הקודם, עסקנו בניהול הפנקסים על התוספת השניה לחוק ותיארנו את חובותיה של עמותה שהמחזור השנתי שלה עולה או פחות מסכום של 750,000 ₪. 

 

בטור זה אבקש לעסוק בעריכת הדו" הכספי כפי שראוי בחוק העמותות.

לפי סעיף 36[א], לחוק העמותות מחוייב הוועד להכין את הדוחו"ת הכספיים. האחריות על כך מוטלת עליו. מה כוללים הדוחו"ת? הדוחו"ת יכללו מאזן וד"ח הכנסות העמותה כמו גם את הוצאותיה. המסמכים הללו יתנו ביטוי מלא לנתונים המצויים במערכת החשבונאית של העמותה.

האם ניתן להעביר לגורם חיצוני את הכנת הד"ח? התשובה היא שזה אפשרי, אך יחד עם זאת יש לזכור כי האחריות הכוללת בסופו של דבר היא על וועד העמותה. כלומר, אם יוגש דו"ח שאינו מאוזן, לא יוכלו חברי הוועד לפטור את עצמם בטענה כי לא הם שהכינו את הדו"ח.

מהו היקף המחזור השנתי בגינו יש להגיש דו"ח כספי? בעניין זה אין חשיבות לגובה היקף מחזור הכספים. כל עמותה מחוייבת להגיש את הדוחו"ת הכספיים שלה.

פרטים נוספים שחייב הדו"ח לכלול

לדו"ח הכספי יש לצרף פירוט מלא ומדוייק של כל התשלומים ששילמה העמותה בשנה שלגביה מוגש הדו"ח הכספי. לא רק תשלומים ששולמו, אלא גם כאלו שהתחייבה לשלם. לצורך העניין בית הכנסת רכש ארון קודש בשווי מאה אלף שקלים אותם התחייב לשלם בחמישה עשר תשלומים, עמותת בית הכנסת תצרף את התשלומים שכבר שולמו, ואת אלו שהתחייבה לשלם עד תום פירעון העיסקה.

לדו"ח הכספי יש לצרף גם פירוט של תשלומים שאינם שייכים בהכרח להוצאות והכנסות שוטפות, ולמשל, הלוואות, תנאי פרישה לעובדי העמותה, או כל הטבה אחרת.

חשוב לציין כי הפירוט ייעשה הן באופן מילולי והן באופן כמותי.

פירוט שכר

עיקרון הרגולציה והשקיפות בעמותה מחייב את הוועד לפרט באופן מדוייק מי הם חמשת מקבלי השכר הגבוהים בעמותה. מניסיון ציבורי רב שנים, זו היא אחת הדרישות הקשות מחברי העמותה, שכן לא פעם התברר כי הנהלת העמותה שהוקמה כדי לעזור כביכול לציבור מחלקת סכומי עתק לבכירים בה. הגילויים הללו מעמידים את אנשי העמותה במבוכה, לנוכח מטרות העמותה הוולונטריות. ייתכן שדווקא קונפליקט זה עומד בבסיסו של החוק.

האם חמשת מקבלי השכר נדרשים להיות שכירים? התשובה היא לא. גם על אנשים המועסקים בעמותה כעובדים כגון קבלנים חיצוניים ושכרם מגיע לאחד מחמשת הנשכרים הגבוהים – חובה לדווח.

כיצד יוצג 'שכר' ברשימה המוצגת בדו"ח? השכר הוא לפי 'עלות מעביד', כלומר שכר ברוטו פלוס מס מעסיקים.

'שכר' כולל" כל תגמול, גמול, מענק, מתן תמורה כספית עבור כל עבודה עבור העבודה. נקודה חשובה: גם אדם המשמש בעובד העמותה ולמשל המנכ"ל שלה, אך הוא מועסק על ידה כגורם חיצוני [ולמשל קבלן] תיחשב עלות התמורה המשולמת לו כתשלום שכר, ועליו לדווח על כך.